Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва улааноттан немелде тарыышкын планын 105,9 хуу күүсеткен

Тыва улааноттан немелде тарыышкын планын 105,9 хуу күүсеткен 20.11.2023

Тывада чурттакчы чонну улааноттан тарыырының планы графикти мурнаан – амдыгаа чедир эң айыылдыг халдавырдан кандыг-бир чылдагаан-биле тарытпаан кижилерни тарыыры доозулган. Росхереглел хайгааралының регионалдыг эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак улааноттан немелде тарыышкын дугайында отчетту Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгга таныштырган.

Россияның кол санитар эмчизи чуртта халдавырның нептереп тараарын бодурбас дээш, апрельдиң 3-тен декабрь 31-ге чедир тарытпайн турган кижилерни тарыыр акцияны чарлаанын ведомство дыңнаткан. Улаанотту эмнээр эмнер чок болганындан оон камгаланырының чаңгыс-ла аргазы – тарыдып алырында деп улус билир.

Тывада улааноттан ооң мурнунда тарытпаан база аарываан шупту 2425 кижини тарыыры планнаттынган. Оларның аразында 399 уруглар база 765 мигрантылар бар. Тарылга кампаниязының үезинде немей 140 ажыг кижи илереттинген. Ынчангаш эмчилер немелде вакцинация планын 6 хууга ажыр күүсеткен. Ноябрь 20-ге чедир республикада улаанотка удур 2568 кижи тарытканы ол.

Кампания үезинде тарыдарындан ойталаан таварылгаларга хөйү-биле таварышканын эмчилер дыңнаткан. Чижээ, 212 уругнуң ада-иези, Сизим биле Эржей суурларда эрги чүдүлгелиг чон, шажын-чүдүлгезиниң аайы-биле тарыдарындан ойталаан. Ындыг болзажок, эмчилер Каа-Хем кожууннуң удуртулгазы-биле кады, тарыдарынга удур кижилер ортузунга тайылбыр ажылын чоруткан.

Бо хүнде Тывада чүгле чаңгыс кижи – Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурда 12 харлыг оол улаанотка удур тарылга албаан. Оолдуң ада-иези бир сектада кирип турар болгаш, тарылга салдырарынга шуут удурланган. Оглунуң кадыын бодап, тарыдып алырын кожуун чагыргазы-биле эмчилер ада-иеге сүмелээн.

Россияга улаанот халдавыры массалыы-биле көдүрлү бээрге, чуртка немелде тарыышкынны чарлаарынын сагындыраал. 2023 чылдың январьдан сентябрьга чедир чуртка улааноттаан 8073 таварылга илереттинген, 2022 чылга деңнээрге 288 катап хөй. Аараан улустуң хөй кезии 14 харга чедир чаштар – 4989 кижи. Чоокку даштыкы чурттардан тарытпаан кижилерниң хөйү-биле чедип келгенинден аарыг нептереп тараанын эмчилер тайылбырлаан. Аарыгга удур камгалал тарылга албаан шажынчы ниитилелдер кежигүннериниң база цыганнар аразында аарыгның бөлүк дөзү демдеглеттинген.

Улаанот – ылаңгыя 5 харга чедир чаштарга аар дээр эң-не халдавырлыг, когарап болур аарыгларның бирээзи. Халдавыр агаар-биле дамчыыр, бир эвес аарыг кижиниң чанынга тарытпаан кижи турар болза, 100 хуу аарый берип болур айыылдыг.

Халдавыр чыпшына бергенде, баштайгы хонуунда-ла эъттиң изии 39-40 градус чедир көдүрлүп, 4-7 хонук чедир ол хевээр турар. Чөдүртүр, думаалаар, карак ишти кызар. Аарыгның баштайгы 1-2 хонуунда чаак иштинге улуг эвес ак оюлганнар, кешке калбак шивишкилер тыптып келир. Оон 3-5 хонук эртерге, арынны, моюнну, бүгү эът-кешти шивишкилер шыва бээр.

Халдавыр аар уржуктарга чедирип болур айыылдыг. Отиттеп, пневмониялап, энцефалиттеп, чамдыктарда мээ дегдиргенинден нерв системазы үрелип, өлүмге чедирип болур.


Возврат к списку