Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның күрүне албан-хаакчыларының эзирик машина мунганы дээш ажылындан хостаар дугайында инициативазын РФ-тиң Күрүне Думазынче киирер

Тываның күрүне албан-хаакчыларының эзирик машина мунганы дээш ажылындан хостаар дугайында инициативазын РФ-тиң Күрүне Думазынче киирер 20.11.2023

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг бүгү-делегейде орук озал-ондаандан когарааннарга сактышкыын хүнүнде автоаварияларга боттарының чоок болгаш төрээн кижилерин чидирген республиканың чурттакчыларынга кажыыдалын илереткен. Бо чылын орук озал-ондактарынга чүс ажыг кижи мөчээн, алды чүс хире кижи кемдеп-берттирген. Орук озал-ондааның дөрттүң бири-ле эзирик чолаачыларның хайы-биле болуп турар. Тываның Чазаа “эзирик” чоруурунга удур профилактика хемчээ кылдыр эзирик байдалдыг руль артынга чораан күрүне албан-хаакчыларын ажылындан хостаарын сүмелээн хоойлужудулга инициативазын идип үндүрген.

Владислав Ховалыг орук озал-ондааның муңгаранчыг сан-чурагайларын айтып тура, автомобиль мунукчузу руль артынга олуруп алгаш, бодунуң болгаш долгандыр кижилерниң амы-тыны дээш харыысалгалыг мен деп чүвени медереп минниринге  дээштиг хемчеглер негеттинип келгенин демдеглээн.

Тыва Республикада ИХЯ сан-чурагайларындан алырга, бо чылдың тос айларында республика девискээринге орук-транспорт болуушкуннарының саны 24 хуу көвүдээн – 306-дан 380 четкен, ол ышкаш орук шимчээшкининден мөчээн кижилерниң саны 28 хуу өскен (60-дан 77 четкен) база автоаварияларга берттинген кижилер саны 2 хуу көвүдээн (504-ден 514 кижи).

Аар уржуктарлыг автоаварияларның болуп турар чылдагааннары – удур шимчээшкин оруунче үне халый бээринде, дес дараалаштыр чоруурун сагывазы, шимчээшкинниң доктааттынган дүргенин сагывазы база тодаргай орук байдалының шимчээшкининге дүүшпейн чоруурунда деп, күрүне автоинспекциязы демдеглээн.

Эрге-чагырга черлери корум-чурум камгалакчылары-биле кады автоавариялар санын чавырылдырар дээш бүгү-ле хемеглерни ап турар: «полицейжи реформалар» соонда октаттынган ДПС постуларын катап ажылдадып, чурум үрээшкиннерин фоточурукка демдеглээр камералар санын көвүдедип, берге орук участоктарын экижидип, эзирик машина мунарынга удур ажылдарны чорудуп, орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин сагыырынга база эзирик машина мунарынга удур темалыг чон чыыштарын хөй-ниитичилер база депутаттар-биле эрттирип турар. Профилактика ажылдары уруглар ортузунда база калбарган.

Корум-чурум тудар черлерниң чоруткан ажылдарының түңнелинде, эзирик чолаачыларның буруузу-биле болган орук озал-ондактарының саны 24 хуу кызырылган, 74 турганындан 56 болган. Ындыг болзажок транспорт аймаан эзирик мунарының айтырыы бөгүнде республикада эң чидиг болуп артпышаан.

Эрткен неделяда Тываның Чазаа күрүне албан-хаакчызы эзирик машина башкарып чорааш  туттурар болза, ажылындан халаарын сүмелээн хоойлу инициативазының дугайында доктаалды регионалдыг парламентиже киирген.

Дээди Хурал ол доктаалды бадылааш, хоойлужудулга инициативазын сайгарып көөр кылдыр Күрүне Думазынче чорудар.


Возврат к списку