Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Ада-чуртуң камгалакчылары» күрүне фондузунуң Тывада салбыры тус чер эрге-чагыргалары-биле сырый харылзаалыг ажылда

 «Ада-чуртуң камгалакчылары» күрүне фондузунуң Тывада салбыры тус чер эрге-чагыргалары-биле сырый харылзаалыг ажылда 13.11.2023

Бо чылдың июнь 1-де Тывага албан ёзузу-биле ажылдап эгелээриниң бетинде “Ада-чурттуң камгалакчылары” күрүне фондузунуң салбыры 200 ажыг хамаатыны хүлээп алган. Айтырыгларны шиитпирлежип тура, ол Тываның Чазааның кежигүннери-биле эгин-кожа ажылдап турар.

Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазын ёзугаар ооң оралакчылары дайынчы хөделиишкиннер хоочуннарының болгаш тускай шериг операциязының үезинде мөчээн шериглерниң өг-бүлелериниң кежигүннериниң хууда хүлээп алыышкынын чорудуп турар.

Бо үениң дургузунда кирген 2800 билдирииш­кинниң хөй кезиин хандырган, чартык кезии боттанырының чадазында. Оралакчыларның харыылап турары регионалдыг яамылар болгаш албан черлери кирген билдириишкиннерниң боттанылгазынга деткимчени көргүзүп турарлар.

Күрүне фондузунга кээп турарлар чер участогун, да­йын­чы хөделиишкиннер хоочунунуң шынзылгазын тыпсырының, юридиктиг дузаны оларга кадарының дугайында айтырыгларлыг болур. Ооң соонда – эмчи дузазының болгаш эмнелге эдип-чазалгазының чедирилгези, а ол ышкаш социал деткимчениң хемчеглерин көргүзери.

Республиканың болгаш тус черниң эрге-чагыргалары-биле кады ажылдажып тургаш, күрүне фондузунуң специалис­тери дайынчы хөделиишкиннер хоочуннарының болгаш тускай шериг операциязының үезинде мөчээн шериг албанныгларның өг-бүлелериниң 120 ажыг чаштарын уруглар садтарынга тургузарынга дузалашкан.

Билдириишкин киирген 150 кижиге “дайынчы хөделиишкиннер хоочуну” деп шынзылганы албан езузу-биле тывыскан, 50 ажыг кижини санаторлуг-курорт эмнээшкининче, 250 хире кижи эмчи дузазын ап, эмнелгениң эдип-чазалгазын эрткен.

“Ада-чурттуң камгалакчылары” деп күрүне фондузунуң салбырының специалистери чүгле республиканың найысылалында эвес, а кожууннар төптеринде – Туран, Шагаан-­Арыг, Ак-Довурак, Чадаана хоорайларда, а ол ышкаш Сарыг-Сеп, Каа-Хем, Бай-Хаак болгаш Хандагайты суурларда хүлээп ап турар. Удавас социал таарыкчы (координатор) Хову-Аксы суурга база ажылдап эгелээр.

Социал харылзакчы бүрүзүнге хоочуннарны, инвалидтерни, мөчээн дайынчыларның өг-бүлелериниң кежигүннерин быжыг­лаан. Олар чуртап турар черлеринге чедип, бажың-балгадынга кандын дуза хергеин тодарадып, тус чер чагыргалары, волонтерлар каттыжыышкыннары база күрүне албан челери-биле оларның айтырыгларын шиитпирлээри-биле удур-дедир харылзаалыг ажылдап турар.

Фондунуң салбырында клиниктиг психолог мөчээн дайнычларның чоок кижилеринге дузаны көргүзүп турар.

Кызыл кожууннуң Черби суурдан мөчээн дайынчының авазы Екатерина Мартыновна Оглага социал харлызакчылар бо хонуктарда барып чораан. Назылап улгаткан херээжен кижиниң ыяжын чарып бээринге дузалашканнар. Фондунуң специалистери суур чагыргазынче дилегни киирген. Дараазында хүн суур школазының 8-ки классчылары башкызы-биле кады чарган ыяшты чыскаай салып берген.

“Улуг дузаны көргүскен оолдарга четтирдим. Мээң дилээмге дораан ээ көрнүп, дузалашканы дээш, Кызыл кожууннуң специалистеринге база четтирдим” – деп, Екатерина Мартыновна чугаалаан.

Хууда хүлээп алыышкынче бижидерде салбырның бо телефонунче долгаар:: 8-800-201-03-04 («4» деп санны базар).


Возврат к списку