Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Чоннуң чаңгыс эп-сеткил хүнүнүң бүдүүзүнде аңгы-аңгы адырларның хоочуннарын болгаш шылгараңгай ажылдакчыларын шаңнаан

Тывага Чоннуң чаңгыс эп-сеткил хүнүнүң бүдүүзүнде  аңгы-аңгы адырларның хоочуннарын болгаш шылгараңгай ажылдакчыларын шаңнаан 03.11.2023

Бөгүн Тываның Чазаанга, Чоннуң чаңгыс эп-сеткил хүнүнге тураскаадып, шылгараңгай ажылдакчыларга болгаш күш-ажылдың хоочуннарынга күрүне болгаш республика шаңналдарын тывыскан. Республика Баштыңы Владислав Ховалыг регионнуң ажыл-ишчилеринге болгаш күш-ажылдың хоочуннарынга Россияның болгаш Тываның күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы хемчегни ажыдып тура, бо хүн российжи чоннуң чаңгыс демин болгаш Төрээн чуртка кызыгаар чок ынакшылын илередип турарын демдеглээн. 

«Россия кайы-даа үеделерде бодунуң чону-биле күштүүн болгаш демниин көргүзүп чораан. Чонувустуң бир деми-биле чурттуң төөгүзүнде дыка хөй болуушкуннар сырый  харылзаалыг. Күрүневис күчүзү ында.

Президент Владимир Владимирович Путин Ада-чуртка бердингениниң, хөй национал чоннарга база оларның төлээлеринге хүндүткелдиң көскү үлегери бооп чоруур. Чоокта шажын баштыңнары-биле ужуражып тура, мынча деп ол демдеглээн: «Российжи күрүнениң үндезини националдар болгаш шажын чүдүлгелер аразында билчилгеде деп кижи бүрүзү билген турар ужурлуг. Чаңгыс чон болганывыста, Төрээн чуртувус чаңгыс. Ооң менди-чаагай хөгжүлдези болгаш айыыл чок чоруу дээш ниити харыысалга шуптувуска онаажыр».

Россияның чаа регионнарынга ол онза хамаарылгалыы, шын. Бөгүн ооң катап тургузуушкунунда шупту регионнар киржип турар. Бо хүннерде Луганск Улус Республикага чорааш келдим. Бистиң республика Хакасия база Красноярск край-биле кады ЛУР-нуң Сведловск районун шефте алган. Свердловскиде школа спорт залын катап туткаш, деривидис. Уругларның өөрүшкүлүг арыннарын көрүп, чурттакчыларның өөрүп четтирген сөстерин дыңнаары дег, улуг өөрүшкү кайда боор. Шупту – чаңгыс өг-бүле-дир бис деп медереп, российжи чоннуң бир деминиң күчү-күжүн көрдүвүс.

Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында бистиң республикада база ындыг төлептиг чижектерни хөйнү дап болур. Тываның чурттакчылары боттарының күжү-биле чоннуң көвүрүглерин тудуп, «Сорунза» программазының Культура бажыңнарын тударынга киржип, кудуктарны, спортчу шөлдерни септеп, Тубтен Шедруб Линг хүрээзин ажыдарының белеткел ажылдарынга улуг дузазын көргүскен. Ындыг чижектер дыка хөй.

Күш-ажылдың хоочуннары, аныяк специалистер, ажылчын коллективтер, сайгарлыкчылар, арат ажыл-агыйлары – төрээн чериниң хөгжүлдезинге база быжыглалынга боттарының үлүг-хуузун  киириштирип чоруур.

Оон күрүне болгаш республика шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал эгелээн.

Өвүр кожуун эмнелгезиниң профопатолог эмчизи Валерий Николаевич Кууларга «РФ-тиң кадык камгалалының хүндүлүг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Аржаан» арат ажыл-агыйының баштыңы Дарья Хунан-Караевна Чулдум-оолга «РФ-тиң көдээ ажыл-агыйының хүндүлүг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан.

РФ-тиң Саң-хөө яамызының 220 чылы-биле күш-ажылга бедик үре-түңнелдери база ачы-хавыяазы дээш саң-хөө органнарының хоочуннары Нина Тоюновна Салчак биле Сергей Төмүрович Чарбууну «Россия Федерациязының Саң-хөө органнарының хоочуну» хөрек демдектери-биле шаңнаан.

«Республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвү» күрүнениң бюджет албан чериниң директору Елена Николаевна Ондарга РФ-тиң Президентизиниң Өөрүп четтириишкин бижиин тудускан.

Кызылдың Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнде кызыгаарлаттынган арга-шинектиг уругларның эмчи-социал реабилитация салбырының эргелекчизи Маргарита Николаевна Смагинага, Кызылдың полицияның участок төлээзиниң административтиг хайгаарал бөлүүнүң база назы четпээннер херектериниң талазы-биле улуг инспектору, полицияның майору Майоров Сергеевич Седипке, «Чуртталга-ажыглал участогу-2» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң 5-ки разрядтыг электросвагазосварщиги Виктор Кууш-оолович Чамыянга Тываның Баштыңының Өөрүп четтириишкинин чарлаан.

Күш-ажылдың хоочуну Оюн-оол Доктугуг оглу Сатка, ТР-ниң «ЧЭК башкарыкчы компаниязының» Ак-Довуракта КУБ-туң котёл сменазының начальниги Светлана Робертовна Кулешовага Тываның Баштыңының Хүндүлел бижиктерин тывыскан.

Кызылдың хереглекчилер кооперациязының экономиказы база эрге-хоойлу техникумунуң фельдшери Екатерина Кыргысовна Сарыг-оолга «ТР-ниң кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан.

«Тыва» спорт школаның тыва хүреш тренер башкызы Кайгал-оол Дүктүг-кысович Донгак «Тыва Республиканың алдарлыг тренери» атка төлептиг болган.

Республиканың консультативтиг-диагностика төвүнүң хирургия салбырының колопроктолог эмчизи Семен Седипович Кужугетке «Тыва Республиканың алдарлыг эмчизи» атты тывыскан.

1 дугаар суд участогунуң эптештирилге судьязы Роман Чадыгбаевич Инмииге «Тыва Республиканың алдарлыг юризи» атты тывыскан.

Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан ортумак школазының математика башкызы Лидия Хирлий-ооловна Топчага «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан.

Кызыл кожууннуң Кара-Хаак суурда уругларның уран чүүл школазының үрер хөгжүм салбырның башкызы Буян-Маадыр Ирбен-оолович Тулушке «Тыва Республиканың  уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан.

Тыва Республиканың Баштыңының чөвүлекчизи Александр Донгакович Бегзиге база саң-хөө органнарының хоочуну Кошкар-оол Доржуевич Ондарга «Тыва Республиканың алдарлыг экономизи» аттарны тывыскан.

Валерий Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының артизи Борбак-оол Допчааевич Салчакка «Тыва Республиканың улустуң артизи» атты тывыскан.

Тыва улусчу культура төвүнүң «Тыва» аас чогаал ансамблиниң уран чүүл удуртукчузу Эдуард Валерьевич Дамдынга «Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи» атты тывыскан.

«Россияның Чурукчулар эвилели» бүгү-российжи чогаадыкчы хөй-ниити организациязының «Тыва Республиканың Чурукчулар эвилели» Тываның регионалдыг салбырының чурукчу-графиги Тимофей Кузьмич Огневту, Федералдыг суд приставтар албанының Тыва Республикада эргелелиниң тускай сорулгалыг килдизиниң начальниги, улуг суд приставы, иштики албанның улуг лейтенантызы Батый Юрьевич Хертекти, республиканың немелде өөредилге хөгжүлде төвүнүң башкызы Алексей Салчакович Кагай-оолду «Тыва Республиканың мурнунга ачы-хавыяазы дээш» ТР-ниң медалдары-биле шаңнаан.


Возврат к списку