Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң Айыыл чок чорук Чөвүлел секретарының үнүүшкүннүг хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы РФ-тиң Айыыл чок чорук Чөвүлел секретарының үнүүшкүннүг хуралынга киришкен 01.11.2023

Дүүн Томск хоорайга, Сибирь регионнарында национал айыыл чок чорукту хандырарының чугула айтырыгларының талазы-биле Россия Федерациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Николай Патрушевтың үнүүшкүннүг хуралы болуп эрткен.

Округ регионнарының эртем-бүдүрүкчү күчү-шыдалын ажыглавышаан, Россияның технологтуг суверенитедин хандырар хемчеглерни чугаалажыры – кол тема болган. Хуралга Сибирь федералдыг округда Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев база округтуң губернаторлары киришкен.

Хуралдың киржикчилери хүн айтырыын сайгарып тура, национал айыыл чок чорукту база ниитилел ажыл-чорудулгазын хандырарынга дорт салдарлыг адырларда импорттан хамаарылганы ажып эртеринге технологтуг хамаарышпас чорукту чедип алыр дээн Президентиниң айытканы сорулганың күүселдезинге тодаргай доктааганнар.

«Чурттуң Президентизи боттуң технологтуг хамаарышпас чоруун чедип алыр дээш, шупту күштерни мөөңнээн. Регионнарның эртем-бүдүрүлгелиг күчү-шыдалын ажыглаан. 2035 чылга чедир Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң стратегиязын боттандырар планны чоокта чаа бадылаан бис. Программа документизиниң дүрүмнери колдуунда-ла Президентиниң сорулгаларын күүседиринче угланган» - деп, Владислав Ховалыг хурал соонда демдеглээн.

Сибирь регионнарының экономиказы амгы байдалдарда боттарының быжыг туружун көргүскенин бүрүн эргелиг төлээ Анатолий Серышев демдеглээн. Ооң чугаазы-биле алырга, бо чылдың бирги чартыында регионнарның хөй кезии үлетпүр бүдүрүлгезиниң хемчээлин улгаттырып, округтуң болбаазырадылга үлетпүрү 100,9 хуу четкен.

Сибирь федералдыг округтуң оон-даа ыңай хөгжүлдезинге база чурттуң технологтуг хамаарышпас чоруун чедип алырынга ооң ролюн күштелдирер дээш, импорттан хамаарылганы шуут эвээжедир херек. Эртем-шинчилел база арга-дуржулгалыг конструктор ажылдарын чорударынга тускайжыттынган программа хандырылгазынга, станоктар база даштыкы бүдүрүлгениң дериг-херекселдер электроннуг кезектериниң баазазында, артык кезектер болгаш чарыгдал материалдарын чогаадыр база ажыглаар адырда боттуң технологияларын үлетпүрже киирери - мурнады боттандырар угланыышкын апарган.

Экономиканың боттуг секторунда Сибирь эртемденнериниң болгаш инноваторларның эртем ажылдарының түңнелдерин элээн идепкейжи ажыглаарынга байдалдарны тургузар дээш, немелде хемчеглерни киирери негеттинип келген. Үлетпүр бүдүрүлгези, эртем организацияларынга хамааржыр тускай мергежилдерлиг болгаш тускай эртемниг кадрлар хандырылгазынче аңгы кичээнгейни салган турар ужурлуг.


Возврат к списку