Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан шефтээшкин дузазы-биле Луганск Улус Республиканың школазында озал-ондактыг апарган спортзалды катап эде туткан

Тывадан шефтээшкин дузазы-биле Луганск Улус Республиканың школазында озал-ондактыг апарган спортзалды катап эде туткан 30.10.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Луганс Улус Республикада ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле чораан. Шефтээшкин дузазы-биле бистиң тудугжуларывыстың септеп чаартканы ЛУР-нуң Свердловск хоорайның 6 дугаар школазының спорт залын ажыткан байырлалга киржип, тыва чоннуң өмүнээзинден байырын чедирген. Россияның өске субъектилери-биле бир дөмей, Тыва чаа регионнарны шефке ап, инфраструктуразын катап тургузарынга база российжи делгемнерже каттыжып киреринге дузаны көргүзүп турарын сагындыраал. ЛУР-нуң Свердловск облазы биле Свердловск хоорайны республика бодунуң харагалзалында алган.

Тываның тудугжулары Свердловскиниң 6 дугаар школазының дыка үр чылдарда аварийлиг байдалга турган спорт залын катап тударынга дузалашкан. Школаның алды чүс хире өөреникчилери спорт залын ажыглаар арга чок апаарга, күш-культура кичээлдерин өөредилге класстарынга база коридорларга, чылыг үеде даштыгаа эрттирип турган. Ам уругларга эптиг байдал тургустунган.

Свердловск хоорайның 85 чылынга тураскааткан юбилейлиг хүнде спорт залды байырлыы-биле ажыткан. Тыва бодунуң шефтээшкининде алган регионунга чаартынган спорт залды белек кылдыр хүлээткен.

«Ажы-төлдер аас-кежиктиг болуру, эң кол! – деп, Тываның Бшатыңы бодунуң блогунда бижээн. Школаның коллективинге, өөреникчилеринге, тус черниң чурттакчы чонунга канчаар-даа аажок өөрүнчүг болуушкун болган: 6 чыл дургузунда кичээлдер аңаа болбайн турган».

Владислав Ховалыг республикадан аъттанган «Бастион» КХН тыва тудуг организациязынга база ажылчыннарга шалыпкын болгаш шынарлыг ажылы дээш четтиргенин илереткен. «Россияның Спорт яамызының шугуму-биле школа чанында хүреш залын туткан. Тываның билдингир мөгелериниң киржилгези-биле мастер-класстарны албан организастап эрттирер бис» - деп, ол аазаан.

Владислав Ховалыг Ада-чурттуң Улуг дайынынга тураскааткан «Тыва - фронтуга» деп альбом номну школаның директору Лидия Дяковага тураскаалга берип, 203-кү адыгжы Запорожье-Хинганның Кызыл Тук орденниг Суворов дивизиязының Маадырлары аттыг школага мындыг ном албан турарын ол демдеглээн.

Тыва-биле кады свердловчуларга шеф дузазын көргүзүп турар Красноярск край биле Хакасияның төлээлери Свердловскиниң юбилейлиг хемчеглеринге киришкен. Сибирьден коллегалар тус черниң коммунал бүдүрүлгелеринге чаа техниканы белекке бергеннер.

Свердловскиниң баштыңы Андрей Сухачёв, аалчыларга четтиргенин илереткеш, удур-дедир деткимчениң болгаш демнежилгениң демдээ-дир деп, ол болуушкунну демдеглээн. «Сибирьжи акы-дуңмаларның ачызында, алызы барып улуг үлетпүр региону апарып, кымга дуза херегил, шуптузунга дузалажыр бис» - деп, Сухачёв чугаалаан.

Владислав Ховалыг Тываның чурттакчыларның өмүнээзинден свердловчуларга байырын чедирип тура, Свердовск чуртунуң төөгүзү – Ада-чуртун маадырлыы-биле камгалаан камгалакчыларның болгаш алдар аттыг шахтерларның болгаш дагжыларның күш-ажылчы төөгүлүг чедиишкиннери-дир деп демдеглээн. «Силер бөгүн бистиң күчүлүг чуртувустуң кезии-дир силер. Бо дээрге база Тиилелге-дир! Бо кайгамчыктыг төөгүлүг хүнүңер-биле силерге байырым чедирип тур мен. Силерге тайбыңны, кадыкшылды, аас-кежикче ак орукту болгаш Россияның хөй национал чону-биле деңге чаагай чолду сеткилимниң ханызындан күзеп тур мен!» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Эрткен чылын Тываның Баштыңы Вдадислав Ховалыг чаа регионга ажыл-агый аайы-биле сургакчылап чорааш, Тыва биле ЛУР-нуң удуртулгазы регионнар аразында удур-дедир ажыл-агыйжы харылзааны тутканын сагындыраал. Ол ынчангы ужуражылгага ЛУР-нуң Чазааның даргазының бирги оралакчызы Владислав Кузнецов-биле кады ажылдажылганың угланыышкыннарын дугурушканнар.

Владислав Ховалыг бо чылдың майда ЛУР-га ажылчын бөлүк-биле чорааш, Свердловск чагыргазының баштыңы Андрей Сухачёв-биле ужурашкан. Ынчан Чазак даргазының оралакчызы Александр Брокерт баштаан Тывадан специалистер бөлүү Свердловскга чораан үнүүшкүнүнүң түңнелдери-биле удавас чедирер дузаламчының хемчээлин тургузуп, чугула документилерни ажылдап кылган турган.


Возврат к списку