Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва келир кыштың белеткелинче 340 хире млн рубльди аңгылаан

Тыва келир кыштың белеткелинче 340 хире млн рубльди аңгылаан 30.10.2023

Регионнуң муниципалдыг тургузугларында сентябрьның 15-20 хүннеринде эгелээн одалга сезону эки чоруп турарын Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан.

Яамының специалистери чылыг энергиязының дөстеринде хөмүрнүң чарыгдалынга болгаш артыынга хүн бүрүнүң мониторингизин чорудуп, контрольда алган.

Республиканың чурттакчыларын 452 котельная: 4 улуг котельная, 1 ЧЭТ, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының 9 котельнаязы база социал адыр объектилериниң 438 котельнаязы чылыг-биле хандырып турар.

220/35 кВ күчүлүг 40 подстанция база 6-10/0,4 кВ күчүлүг 1190 подстанция 9 муң хире километрде шөйлү берген чырык удазыннары энергия хандырылгазын берген. Ниитизи-биле 7 МВт күчүлүг 13 дизельдиг чырык станциялары ажылдап турар.

Тыва бо чылдың күскү-кышкы белеткелинче 340 млн рубльди үндүрген. Республиканың каттышкан бюджежинден 120 ажыг млн-ни, артканын бүдүрүлгелер хандырган. Эргижиреп элээн дериг-херекселдерни септеп, солаан.

Чылыг хандырылгазының объектилерин септээринче 180 хире млн рубльди аңгылаанын Чылыг болгаш энергтика яамызы дыңнаткан. 14 котлоагрегаттарның кол болгаш немелде дериг-херекселдеринге агар септелгени, 5-инге капитал септелгени кылган. 1,93 км чылыг, 2,62 км суг хоорзаларын база 1,1 км канализация четкилерин солаан.

Чырык четкилериниң агаар болгаш кабель удазыннарының капитал септелгезинче, ыяш чагыларны демир-бетон чагылар-биле солуурунче, 10/0,4 кВ күчүлүг 47 трансформатор подстанцияларының капитал септелгезинче база 1000 кВА чедир күчүлүг кылдыр 28 трансформаторну эде кылырынче 66 хире млн рубльди чараан.
Республиканың чуртталга фондузун кышка белеткээринче 25 ажыг млн рубль чарыттынган. Хөй аалдыг 571 бажыңда планнаттынган хемчеглер күүсеттинген, белениниң паспорттарын алган.

Дизельдиг дериг-херекселдерден чырык хандырылгазын ап турар чедери берге кожууннарда эргижирээн чырык дериг-херекселдерин эрткен чылдан бээр солуп эгелээн. Бо чылын 32 млн рубльга 9 чаа дизель-генераторларны саткан. Эрзин кожууннуң Качык база Тожу кожууннуң Сыстыг-Хем суурларда агрегаттарны салган. 500 кВт күчүлүг 5 дериг-херекселди Мөңгүн-Тайганың курлавырында, 2-ни Тере-Хөл биле Тожуда салган. Дизельдиг подстанциялар чырык курлавырын хандырып турар.
Ажылга үрелиишкиннерни болдурбас база штаттан даштаар байдалга белен болуру-биле, энергетика база ЧКА бүдүрүлгелеринде материалдар болгаш дериг-херекселдерниң аварийлиг курлавырын 21,5 млн рубльга садып белеткээн.

Республика бюджединиң "соңгу чүк сөөртүлгези" деп адаар кезекте 61 млн рубльди чедери берге 30 суурларда социал адыр объектилерниң хөмүр хандырылгазынче аңгылаан. Кышка белеткел кампаниязында 15,6 муң тонна хөмүрнү адерстерде дүжүрген.

Экспертер республика бөгүнде кышка 98 хуу белен деп үнелээн. Элээн каш объектиде септелге ажылдары бо хүннерде доостур, биче котельнаяларның ажылдакчылары Ростехнадзорнуң сөөлгү сагындырыгларын эдип турар.


Возврат к списку