Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада назы четпээннер херектериниң талазы-биле эки ажылдыг комиссияларны илередир сорулгалыг чыл санының мөөрейин доктааткан

Тывада назы четпээннер херектериниң талазы-биле эки ажылдыг комиссияларны илередир сорулгалыг чыл санының мөөрейин доктааткан 26.10.2023

Социал айыылдыг байдалда назы четпээннер болгаш өг-бүлелерге профилактика ажылын чорудар муниципалдыг назы четпээннер комиссияларының аразында эки арга-дуржулганы илередип, нептередир сорулга-биле мөөрейни тургускан. Эрткен чылдың көргүзүглеринге деңнеп, 36 көргүзүгге балл системазы-биле назы четпээннер комисияларының ажылын конкурс комиссиязы үнелээр.

Россия Федерациязының чиңгине прокурорунуң оралакчызы Дмитрий Демешин, Россия Федерациязының Президентизиниң чанында уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Мария Львова-Белова база сенатор Дина Оюннуң киришкени ТР-ниң Чазааның чанында назы четпээннер херектери болгаш оларның эргелерин камгалаар ведомстволар аразының комиссиязының калбак хуралының түңнелинде, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг профилактика субъектилериниң ажылын идепкейжидер болгаш назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактиктиг өске-даа хемчеглерни ажылдап кылыр даалганы берген.

Эттине бергени-биле назы четпээннер херектериниң профилактиктиг учедундан уштаан назы четпээннерниң саны, даштыкы чылдагааннардан назы четпээнерниң чок болган фактылары, назы четпээннерниң хайгаарал чок чоруунга удур профилактика ажылынга чаартыкчы арга-хевирлерни (төлевилелдерни) ажыглааны, төрээн өг-бүлезинче эгиткен назы четпээннерниң үлүү, ада-ие эргезин катап эгиткен ада-иелерниң саны, аңгы-аңгы учеттарда турар назы четпээннерни ажылче, дыштанылгаже хаара тутканың үлүү дээш, өске-даа көргүзүглерни өөренип көөр.

Оон аңгыда комиссияларның тускайлаң ажылдарын база көөр. Ынчап кээрге, муниципалдыг комиссияның чыл дургузунда ажыл-чорудулгазының шынарынга демдекти салыр.

Санаашкынның түңнелдери-биле бирги, ийиги, үшкү черлерни ээлээн тиилекчи комиссияларга өртектиг белектерни тыпсыр. ТР-ниң Чазааның чанында назы четпээннер херектери болгаш оларның эргелерин камгалаар ведомстволар аразының комиссиязы мөөрейге киржириниң чагыын декабрьның 1-ге чедир хүлээр. Мөөрейниң түңнелин март 1-ге чедир үндүрер.

Эрткен чылдан бээр республикада уруглар болгаш элээдилерниң кем-херек үүлгедиишкининде байдал нарыыдаан. Назы четпээннерге удур корум-чурум үрээшкиннери, уругларның бодунуң амы-тынынга четтинер болуушкуннар, өг-бүле байдалының баксырааны хөйү-биле демдеглеттинген. Республиканың Баштыңы дүвүренчиг байдалды чавырылдырар дээш, Россияның чиңгине прокурорунуң киржилгези-биле ведомстволар аразының калбак хуралын эрттирерин чедип ап, элээн каш шиитпирлерни үндүрген. Ынчан хүлээп алган шиитпирлерниң бирээзинге – назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссияларның ажылынга идиг бээр мөөрейни чылдың-на эрттирерин доктааткан.


Возврат к списку