Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң коллективинге 75 чылдааны-биле байырын чедирген

Тываның Баштыңы Улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң коллективинге 75 чылдааны-биле байырын чедирген 25.10.2023

Дүүн, Национал театрга республиканың бот-тывынгыр болгаш профессионал чогаадыкчы коллективтери, күүседикчилер база төптүң үндезинин тургускан хоочуннар чыылган юбилейлиг концерт үезинде, Владислав Ховалыг республиканың улусчу чогаадылга төвүнге байырын чедиргеш, культура адырынга улуг үлүг-хуузун киирген ажылдакчыларга күрүне шаңналдарын тывыскан.

Владислав Ховалыг юбилейлиг кежээге сөстү алгаш, төп республиканың культура өнчүзүн кадагалап, улусчу уран чогаадылганы деткип, национал хөгжүмнү сайзырадырынга чугула рольду ойнап турарын демдеглээн. Чоннуң уран талантылыгларынга улуг сценаже үндүрер арганы бээри – эң кол. Амгы культура ажылдакчыларының көвей кезии республиканың бот-тывынгыр уран чүүл көрүлделеринге шылгараан, суурлардан үнген талантылыг кижилер болур.

Республиканың Баштыңы 27 дугаар чыл эртип турар “Тыва – бистиң өргээвис” фестиваль - төптүң эң-не билдингир төлевилели болганын онзалап демдеглээн. Фестиваль улусчу уран чогаадылганы сайзырадып, уран чүүлге болгаш улусчу ужур-чаңчылдарга сонуургалды оттурарынга улуг идиглиг. Ол чараш ужурлар ам-даа уламчылаар ужурлуг.

- Амгы үениң агымынга эстип читпес Тываның культура брендизи – культура ажылдакчыларның ачызында туттунуп турар – деп, күрүне шаңналдарын тыпсып тура, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин Александр Ондар аттыг культура бажыңының үн оператору Ондар Чечен-оол Сергеевичиге культураны хөгжүдүп сайзырадырынга бодунуң үлүг-хуузун кииргени дээш тывыскан.

Республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң концерт-продюсер төвүнүң начальниги Кыргыс Дозураш Валерьевнаны культура болгаш уран чүүл адырында ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан.

Культура болгаш уран чүүл адырында ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң информастыг-аналитика болгаш методиктиг ажыл килдизиниң начальниги Куулар Матрена Петровнага тывыскан.

Республиканың Баштыңы Тывада чурттап турар чоннарның этнокультурлуг өнчүзүн, улусчу чогаадылганы катап тургузуп, камгалап база хөгжүдер херекке көскү үре-түңнелдерни, чогаадыкчы чаа төлевилелдерни тургузарынга чедиишкиннерни, сыныш чок хей-аътты болгаш хууда аас-кежикти төптүң ажылдакчыларынга күзээн. Владислав Ховалыг төптүң директору Елена Николаевна Оюнну таварыштыр коллективке акша сертификадын тывыскан.

Тыва автономнуг областың ажылчы чоннар депутаттарының область чөвүлелиниң күүсекчи комитединиң «Областың уран чүүл килдизиниң чанынга областың Улусчу чогаадылга бажыңын организастаар дугайында» №488 шиитпири-биле, бот-тывынгыр уран чүүл база улусчу чогаадылгага ниити методиктиг удуртулганы көргүзер сорулга-биле тургускан Республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвү бодунуң ажылын 1948 чылдың октябрь 13-те эгелээни төөгүде бижиттинген. Улусчу чогаадылганы катап тургузуп, кадагалап база хөгжүдер дээн төптүң кол хүлээлгези 75 чылдарның дургузунда өскерилге чок арткан. Тываның профессионал уран чүүлү төптүң киржилгези-биле шылгараңгай бот-тывынгыр коллективтериниң баазазынга төрүттүнген.

Улусчу чогаадылга төвүнүң бирги директору Тыва АССР-ниң улустуң чогаалчызы, шүлүкчү, прозачы, драматург, очулдурукчу, литературовед Сергей Бакизович Пюрбю бо чылын 110 харлап турар.

Бөгүн төп улусчу чогаадылга фестивальдарында Тываның уран талантылыг муң-муң чонун бодунуң чогаадыкчы шөлдеринде чыып, үре-түңнелдиг ажылдап чоруур.


Возврат к списку