Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: бюджет хажыдыышкыннарын чүгле бүрүткеп эвес, а ону болдурбас дээш ажылдаар

Тываның Баштыңы: бюджет хажыдыышкыннарын чүгле бүрүткеп эвес, а ону болдурбас дээш ажылдаар 23.10.2023

Бөгүн, октябрьның 23-те, Россияның Саң-хөө яамызының контроль-хыналда органы тургустунганындан бээр чүс чыл оюн демдеглеп эрттирип турар. Тываның Чазааның бажыңынга юбилейлиг хемчегге тураскааткан республиканың эртем-практиктиг конференциязының пленарлыг хуралы болуп эрткен.

Россияның Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң аппарады, ТР-де федералдыг казначейство эргелели, Тыва Республикада федералдыг айыыл чок чериниң эргелели, ТР-ниң Прокуратуразы, Россияның Истелге комитединиң ТР-де Истелге эргелели, ТР-де ИХЯ, ТР-де монополияга удур федералдыг албанның эргелели, ТР-ниң Дээди Хуралы (парламентизи), ТР-ниң Саң-хөө яамызы, ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр яамызы, ТР-ниң садыглаашкын адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар яамы, ТР-ниң Саналга палатазы, ТР-ниң саң-хөө-бюджет хайгааралының албаны ооң ажылынга киришкен.

Тыва Республиканың Баштыңы Вячеслав Ховалыг юбилейлиг хемчегге киржип, күрүнеде акша-төгериктиң аай-дедир шилчилгезин хынап, бюджет акша-хөреңгилериниң чарыгдалынга хайгааралды чорудар харыысалгалыг ажылды кылып турар бүгү-ле ажылдакчыларга байырын чедирген. Амгы үеде күрүнениң (муниципалдыг) иштики саң-хөөзүн контрольдаар, күрүне болгаш муниципалдыг садыглажыышкын адырын хынаар, иштики аудитти күштелдирер дээш, контроль-ревизия ажылдакчыларының ажылы чаңгыс сан-даа хажыттынмас ужурлуун онзалап айыткан.

“Күрүнениң саң-хөө хыналдазының институду күрүне айтырыгларын шиитпирлээринге чугула черни ээлеп, эргелеп-башкарылганың дээштиг болгаш күштүг чепсээ болуп турар. Контроль-ревизия органнары саң-хөө чурумун хажыт чок сагыырын боттандырып, күрүнениң салдынган сорулгаларын күүседир дээш хөй талалыг ажылды чорудар. Ынчангаш бюджет хажыдыышкыннарын чүгле бүрүткеп эвес, а ону болдурбас дээш ажылдаар” – деп, Владислав Ховалыг демдеглеп, сорулганы салган.

Тываның Баштыңы ажылынга шылгараан ажылдакчыларга, адырның хоочуннарынга күрүне шаңналдарын байырлалда тывыскан.
Россия Федерациязының Саң-хөө яамызының контроль-ревизия органнарын тургузарынга база хөгжүдеринге киирген улуг үлүг-хуузу дээш ведомствонуң тураскаал медальдары-биле хоочуннарны шаңнаан. Контроль-ревизия органнарының хоочуннары Сактаа-Сурунмаа Дарын-ооловна Монгуш, Алдын-оол Тыыкыевич Сат, Маргарита Койгун-ооловна Салчак, Владимир Ананьевич Степанов база Тыва Республиканың саң-хөө-бюджет хайгаарал албанының удуртукчузу Татьяна Хеймер-ооловна Монгуш оларга “Россияның Саң-хөө яамызының контроль-ревизия органнарының 100 чылы” ведомство медальдарын байырлыг байдалга тывыскан.

Тыва Республикага контроль-ревизия органнарынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тес-Хем кожуунда контроль-санаашкын органының инспектору Сайхо Сайгатыевна Дандаа Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин бижиинге төлептиг болган.

Федералдыг казначейстонуң Тыва Республикада эргелелиниң саң-хөө-бюджет адырында контроль-ревизия килдизиниң контролер-ревизору Ирина Кановна Чалбаа, Тере-Хөл кожуунда контроль-санаашкын органының даргазы Лиля Маратовна Санчы Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаткан.

Тыва Республиканың Кызыл хоорайының контроль-санаашкын палатазының инспектору Аида Севеновна Кандан хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты алган.

Күрүнениң саң-хөө контролюн быжыглаарынга ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Тыва Республиканың алдарлыг экономизи” атты саң-хөө контролюн болгаш организастыг-аналитика ажылын чорудар эргелелдиң контроль-ревизия килдизиниң кол контролер-ревизору Валентина Кан-ооловна Монгушка тывыскан.

Улуг-Хем кожууннуң Саң-хөө эргелелиниң иштики саң-хөө контролюнуң кол специализи Лидия Юрьевна Хомушку хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы болгаш күш-ажылчы чедиишкиннери дээш “Тыва Республиканың алдарлыг экономизи” атты алган.

Бо хүннерде Федералдыг казначество албанының 100 чылдаанынга тураскааткан калбак хемчеглер тускай план езугаар регионнарда эртип турар. Тыва Республикада күрүнениң (муниципалдыг) саң-хөө контролю болгаш иштики саң-хөө аудидин хөгжүдериниң дугайында айтырыгны республиканың эртем-практиктиг конференциязынга 4 аңгы секцияга чугаалашкан. Тываның Чазаанга эрткен пленарлыг хуралда Федералдыг казначействонуң Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Солангы Саая күрүнениң иштики саң-хөө контролюн чорудар чаа арга-хевирлер дугайында илеткелди кылган.


Возврат к списку