Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг «Чедер» санаторлуг-курорт комплекизиниң тудуун хынаан

Владислав Ховалыг «Чедер» санаторлуг-курорт комплекизиниң тудуун хынаан 19.10.2023

2020 чылда федералдыг чазактың хүлээп алганы Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазында тудуглар даңзызынче «Чедер» санаторлуг-курорт кадыкшылга комплекизи кирип турар. Бүдүн чылда ажылдаар кадыкшылга чери чылда 8 муң хире дыштаныкчыларны хүлээп алыр.

«Эрги эмнээшкин черин катап тургузар эвес, а 238 оруннуг шуут чаа кадыкшылга комплекизи туттунарын демдеглейн. Ол бүдүн чылда ажылдаар ужурлуг. Амгы үеде тудугжулар объектини 90 хуу чедир тудупкан. Комплекстиң кадыкшылга болгаш администрация комплекизинде кара ажылдар дооступ, арыг шеверлел ажылдары чоруп турар. Бажың-балгаттарның шуптузунче инженер четкилерин киирген. Котельная ажылдап турар. Арыглал тудуун ажыглалче киирери – тудугжуларның бөгүнде кол айтырыы ол» - деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Чоорту чуртталга корпустарын, ажык бассейннерлиг комплексти, чемненир черлиг болгаш административтиг бажыңныг эмнелге корпузун тударын, профилакторийниң амгы үш каът бажыңын үндезини-биле септээрин, котельнаяны эде тудуп, чуртталга тудугларынче чырык четкизин шөйерин тудугнуң төлевилелинде айыткан. Эрткен чылын эмнелге черинче орукту туткан, чырык хандырылгазын киирген.

Владислав Ховалыг хыналда соонда, бадылаан хуусааларындан ажылдарның чыдып каап турарынга таарзынмаанын чугаалаан. Харыысалгалыг ведомстволарның – Тудуг, Экономика, Кадык камгалал яамыларның удуртукчуларындан тудуг ажылдарын дүргедедирин, эмнелгени чогуур эт-сеп болгаш дериг-херекселдер-биле хандырарын негээн.

Бо чылын «Чедер» пансионат кылдыр, а келир чылын санаторлуг-курорт төвү кылдыр ажылдап эгелээрин дыңнадып турар.


Возврат к списку