Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кадык камгалал болгаш социал камгалал албан черлериниң ажылдакчылары камгалал маскаларны кедери албан

Тывада кадык камгалал болгаш социал камгалал албан черлериниң ажылдакчылары камгалал маскаларны кедери албан 19.10.2023

Росхереглелхайгааралының регионалдыг эргелелиниң сүмелээни езугаар, Тываның эрге-чагыргазы эмнелге болгаш социал албан черлериниң ажылдакчыларынга маска чурумун албан сагыыр негелдени киирген. Тываның Баштыңының октябрь 13-те күш кирген Чарлыы-биле ону быжыглаан.

Өнчүден хамаарылга чокка айыттынган албан черлериниң ажылдакчылары ажыл шагында маска кедерин хандырар деп документиде айыткан. Айтыышкын бирги ээлчегде бажың-интернаттарга, туберкулез аарыг кижилерниң санаторийлеринге, уруглар бажыңнары база чаштар бажыңнарынга, социал төптер, социал дуза төптери, школа-интернаттарга хамааржырын Росхереглел хайгааралының эргелели тайылбырлаан.

Айыттынган албан черлериниң удуртукчуларынга ажыл хүнүнүң эгезинде база хүн дургузунда ажылдакчыларның эъдиниң изиин хынаарын сүмелээн. ОРВИ-ниң им-демдектери бар кижилерниң ажылдаарын хоруп, эмненип алыр кылдыр чорудар.

Эмчи болгаш социал ажылдакчыларга маска чурумун киирери – ОРВИ аарыының сезоннуг өзүлдезин болдурбас эң дээштиг арга ол деп, Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчак тайылбырлаан. Эмчилерниң боттарының, хүлээп ап турары аарыг кижилерниң кадыын камгалаар дээш ону хүлээп алган. Эпидемиологтуг байдал бергедей-даа берзе, эмчилер болгаш социал ажылдакчылар кезээде ажылдап турарлар.

Амдыызында Тывада ОРВИ болгаш грипп өршээлдиг. Эрткен неделяның мониторингизинден алырга, республикада ОРВИ-ден аарыыр чорук ооң мурнунда неделядан 0,4 хуу өзүлделиг болуп, 268 таварылга бүрүткеттинген. Грипптээн улус илереттинмээн. Сентябрьның 25-тен октябрь 15-ке чедир covid-19 диагнозтуг ийи-чаңгыс кижи бүрүткеттинген, ниитизи-биле 8 кижи аарып турар.

Республикада тарылга кампаниязы уламчылавышаан, 120 муң ажыг кижи гриппке удур тарылганы алган. Эпидемиологтуг байдал чедирбес дизе, Тываның чурттакчы чонунуң 60 хуузу, азы 199,5 муң кижи тарыдар ужурлуг. Ооң иштинде айыылдыг бөлүкте кижилерниң 75 хуузу.

Иммунитеди чаа хевирлеттинип турар бичии уруглар, иштиг херээженнер, назылып кырааннар, хоочу аарыглыг, иммунодефициттиг кижилер кирип турарын сагындыраал. Оон аңгыда, хүн бүрүде хөй улус чыглыр черлерде, олар-биле ажылдап турар мергежилдиг болгаш статустуг кижилер – эмнелге ажылдакчылары, башкылар, студентилер, хандырылга болгаш транспорт адырының ажылчыннары ол бөлүкке хамааржыр.Возврат к списку