Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг «Билиг» ниитилелиниң регионалдыг салбырының Хайгаарал чөвүлелин баштаар

Владислав Ховалыг «Билиг» ниитилелиниң регионалдыг салбырының Хайгаарал чөвүлелин баштаар 18.10.2023

Бөгүн «Билиг» российжи ниитилелдиң регионалдыг салбырының кежигүннери чалаткан аалчыларның киржилгези-биле кады эрттирген ниити хуралында Хайгаарал чөвүлелин тургузар айтырыгны көрген. 

Чөвүлел кежигүннери салбырның хайгаарал органын тургузар шиитпирни хүлээп, ооң даргазынга Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгны чаңгыс үн-биле бадылаан. Ниитилелдиң чиңгине директору Максим Древаль регион удуртукчузунуң кандидатуразын саналдап киирген.

Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар хуралды ажыткаш, регион Баштыңының өмүнээзинден ниитилелдиң кежигүннеринге байырны чедирип, Тывада чырыдыышкын ажылын хөгжүдеринге кол угланыышкынны тодарадырынга регионалдыг салбырның ужур-дузазын демдеглээн: «Бүгү-ле сонуургалдыг талаларны: өөредилге бөлүктерин, күүсекчи эрге-чагырга болгаш муниципалдыг тургузуглар органнарын бо ажылче хаара тудар херек. Өзүп олурар салгалга шынныг билиглерни кады чедирер ужурлуг бис» - деп, оралакчы дарга демдеглээн.

«Билиг» российжи ниитилелдиң чиңгине директорунуң оралакчызы Георгий Будный видеоконференцхарылзаазы-биле эрткен ниити хуралга киришкеш, тыва салбыр Сибирь федералдыг округда эң идепкейжилерниң бирээзи деп демдеглеп, чаа тургустунган Хайгаарал чөвүлели регионга чырыдыышкын ажылын хөгжүдеринге чаа идигни бээр боор деп чугаалаан: «Демниг ажылдарывыс чаа тиилелгелерни эккээринге бүзүрээр мен» – деп, чугаалаан.

Хайгаарал чөвүлели – регионнуң девискээринге чырыдыышкын ажыл-чорудулгазын хөгжүдүп сайзырадыры-биле харылзаалыг айтырыгларны сайгарып көөрүнге күрүне эрге-чагырга органнарының, тус чер бот-башкарылгазының, хөй-ниити каттыжыышкыннарының, эртем, өөредилге болгаш өске-даа организацияларның удур-дедир харылзаалыг ажылдаарын хандырар сорулга-биле тургустунган чөвүлээр эргелиг орган болур. Регион, бүгү-россия, делегей деңнелинде ат-алдарлыг күрүне, хөй-ниити ажылдакчыларындан, эртемденнер, өөредилге, эртем, культура, бизнес адырында ажылдакчылардан ол хевирлеттинип тургустунар.

Амгы үеде «Билиг» российжи ниитилелдиң Хайгаарал чөвүлели 34 регионда ажылдап турар. Чыл төнчүзүнге чедир чөвүлээр эргелиг органнар Россияның 60 хире регионунга ажылын эгелээр.


Возврат к списку