Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чиигелделиг ипотеканы ажыглап эгелээнинден ийи неделя дургузунда 100 хире чээлини берген

Тывада чиигелделиг ипотеканы ажыглап эгелээнинден ийи неделя дургузунда  100 хире чээлини берген 14.10.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республикада чиигелделиг ипотека чээлизин берип эгелээнинден ийи неделяның түңнелдерин ДОМ.РФ күрүне компаниязының удуртулгазы-биле чугаалашкан.

Сентябрьның төнчүзүнден регионнуң чурттакчылары чиигелделиг ипотеканы ажыглап эгелээн. ДОМ.РФ - программаның оператору. Чаа тудуглардан бажың садып алырынга банкылар ийи хуулуг чээлини берип турар. Күрүне курлавыр фондузундан чээли организацияларынга ооң ылгавырын эгидер.

Виталий Мутконуң чугаазы-биле алырга, кады ажылдажылганы калбартырынга сонуургалды, регионнуң тудугларынче инвестициялар хаара тударының арга-хоргаларының дилээшкининде деп көрүп турар. Ооң сан-медээзи-биле алырга, чиигелделиг ипотеканы Тывага ажыглап эгелээн үеден бээр чүгле ийи неделяның дургузунда безин 100 хире чээлини чурттаар оран-савага хереглелдиг кижилерге тывыскан. 2023 чылдың төнчүзүнге чедир ам-даа 800 ипотеканы тыпсыры көрдүнүп турар. Республикада идепкейлиг ажыглап турар база бир механизм болза, октаттынган, ээн турар федералдыг черлерни, объектилерни маңаа хаара тудуп турары болур деп ДОМ.РФ компанияның чиңгине директору чугаалаан. 2010 чылдан тура Тывага чуртталга оран-савазын тударынга 45 ажыг гектар черни дамчыдып берген. Оон-даа өске төлевилелдер ДОМ.РФ компанияда бар, олар Тываның чурттакчыларының амыдыралын улам экижидер деп, Виталий Леонтьевич онзалап демдеглээн.

Россияда чиигелделиг ипотека Ыраккы Чөөн чүкте база чаа регионарда болгаш Тывада ажылдап турар. Федералдыг эрге-чагыргаларның деткимчези база хилис барбаан. Чуртталга оран-савазының рыногу дирлип, тускайжыттынган тудуг организацияларының саны өскен, тудуг адыры көдүрүлген.

Бир чыл бурунгаар чиигелделиг ипотеканы бистиң республикага нептередири барык болдунмас херек ышкаш сагындырып турду. Ынчалза-даа ДОМ.РФ компанияның чиңгине директору Виталий Леонтьевич Мутконуң деткимчези ажыл-херектиң шуудаарынга дыка дузалыг болган. Бо күрүне компаниязының специалистери бистиң регионнуң программазының оператору болуп, ажыл-иштиң бүгү чадазында ажыктыг сүмезин берип келгеннер. Чедип алдынган түңнелдерге мага ханып, 2024 чылдың планнарын чугаалажыры магалыг-дыр.


Возврат к списку