Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Самолетка олуруп,иви мунуп чорааш…

Самолетка олуруп,иви мунуп чорааш… 21.10.2013
Олимпий одунуң Эстафетазы Тываның найысылалынга ноябрь айда келир.
Россияның сөөлгү элээн каш чыл дургузунда белеткенип келгени «Сочи 2014-түң» Олимпий одунуң Эстафетазы Москвадан үнүпкен. 123 хонуктуң дургузунда Эстафета чурттуң 2900 хоорай, суурларын таварыыр. Ниитизи-биле Олимпий оду 65000 ажыг километрни эртер, ону автомобильдер-биле, поездилер-биле, самолеттар-биле, оон туржук үш аът кошкан орус терге-биле болгаш ивилер-биле чедирер.
Чаңчыл езугаар Олимпий одун Грецияга кывыскан, октябрь 6-да ону Москвага эккелген. Бүгү чуртту дургаар эрткеш, Эстафета Москвадан Сочиге чедерде, бистиң чуртувустуң төөгүлүг, культурлуг болгаш онза чараш черлерин эртер, оларның аразында Ясная Поляна, Курштуң Россия талазында кезиин, Авачин вулканнарын болгаш Кижиде музей-заповедникти таварыыр. Чаа 2014 чылды Эстафета Россияның эң чараш хоорайларының бирээзи — Татарстанның найысылалы Казаньга уткуур. Ону эрттирип турарларның бодалы-биле алырга, Эстафетаның оруунга Россияның чурттакчы чонунуң 90 хире хуузу таваржыр, ынчангаш бистиң чуртувустуң 130 миллион чурттакчызы Эстафетаның киржикчилери болгаш көрүкчүлери болур аргалыг.
Кышкы Олимпий Оюннарының бүгү төөгүзүнде «Сочи-2014» Олимпий одунуң Эстафетазы эң узун оруктуг болуп турар. Ол Россияның 83 регионнарынга—Калининградтан Владивостокка чедир бир хүнде 535 километр орукту эртип чедер. Эстафетага 14 муң от тудукчулары болгаш 30 муң эки турачылар киржир.
Тываның найысылалы Кызыл хоорайга Олимпий одунуң Эстафетазы ноябрьда келир, чогум кайы хүнде дээрзин амдыызында ыыттавайн турар. Бистиң республиканың девискээринге бо чугула үүле-херекти күүседиринге дуза чедирер от тудукчуларын болгаш эки турачыларны чайын-на шилип алган. Тывага отту тударын чүгле спортка хандыкшылдыгларга бүзүрээн эвес, оларның аразында пенсионерлер, башкылар, албан-хаакчыттар, журналистер, бизнесменнер, а ол ышкаш студентилер, оон туржук школачылар безин бар. Чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, аңгы-аңгы назы-харлыг болгаш мергежилдиг кижилер бар.
Сентябрь 18-тен эгелеп Эстафетаның эки турачыларын белеткеп эгелээн. Маршрутту, инфраструктура объектилерин, хоорай транспортун, хемчеглерниң сценарийин, регион болгаш федералдыг информастыг деткимчени, оон туржук делегей МИЧ-лерин белеткээринге болгаш тодарадырынга канчаар дузалажырын оларга өөредир. Эки турачыларны алды бөлүкке үзер: «Инфраструктура объектилери», «Логистика болгаш транспорт», «Чыылда пунктузу», «Олимпий одунуң оруу», «Хоорай байырлалы», «МИЧ-лер-биле ажыл», оларның бирээзинге-ле 30-30 кижи ажылдаар. Кичээлдер хүннүң-не ТывКУ-нуң Ленин кудумчузу, 36 деп адрестиң кол корпузунда болуп турар.
Олимпий одунуң Эстафетазының командазынга 14 муң от тудукчулары болгаш 30 муң эки турачылар кирер дээрзин сагындыраал, олар 123 хүн дургузунда үргүлчүлээр байырлалды уттундурбас кылдыр биске сөңнээр.

Возврат к списку