Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Келир чылын Тывага «Своё» фермер продуктуларның фестивалы болуп эртер

Келир чылын Тывага «Своё» фермер продуктуларның фестивалы болуп эртер 12.10.2023

ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы Алик Монгуш республикада ажыл-агый аайы-биле келген «Россельхозбанк» АН-ның баштаар чериниң даргазының оралакчызы Светлана Вишняковага ужуражып, кады ажылдажылгаже угланган элээн каш ниити хемчеглерни эрттирерин дугуржуп чугаалашкан. Регионнуң мурнады боттандырар социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын шиитпирлээринче, ооң экономиктиг, аграрлыг болгаш үлетпүр күчүзүн быжыглаарынче угланган ажылдарны моон-даа уламчылаарын ийи тала чугаалажып сайгарган.

Ужуражылгага регионалдыг кол яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары, РСХБ-тен Тываның регионалдыг филиалының директору Оксана Оскирко, директорнуң оралакчызы – үүрмек садыглаашкын килдизиниң начальниги Чингис Бады киришкен.

Тываның Чазаа-биле Россельхозбанкының аразында удур-дедир харылзаазы беш чылда кылдыр 2020 чылда чарган дугуржулга-биле бактааттынганын ужуражылганың киржикчилери демдеглеп, бөгүнде соңгаарлатпайн сайгарар болгаш шиитпир хүлээп алыры негеттинип турар айтырыглар тыптып келгенин айыткан.

«Бистиң агроүлетпүрлүг республикавыска Россельхозбанк-биле кады ажылдажылганы хөгжүдери онза чугула. Ооң-биле холбаштыр көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлдези - кады ажылдажылгавыстың кол угланыышкыны бооп артар» — деп, Алик Монгуш демдеглээн.

Светлана Вишнякова көдээ девискээрлерни комплекстиг хөгжүдериниң амгы чиигелделиг программаларын шимчедиринче, көдээниң чурттакчы чонунуң саң-хөө билиин бедидеринче угланган хемчеглерни кады чорударын саналдаан.

Россельхозбанкының деткимчези-биле республикага тараа болбаазырадыр мөөңнеп-үлээр логистика төвүн тургузар, кызыгаар чоогунуң зоналарынче регионну киирериниң дугайында, “Фермерлер школазы” программа-биле кады ажылдажылганы хөгжүдер, ийи таланың кичээнгейи херек өске-даа темаларга айтырыгларны ужуражылга үезинде чугаалашкан.

Россельхозбанкының авыралы-биле “Своё”/”Боттуң” бүгү-российжи фермер байырлалын Тывага эрттирер дээн Светлана Вишнякованың саналы тыва чазактың кежигүннериниң сонуургалын хайныктырган. Чазак даргазының оралакчызы Алик Монгуш идеяны деткээн болза, республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Алдай-Мерген Ооржак “Своё” фестивальды малчыннарның Наадым байырлалы-биле кады эрттирерин саналдаан: «Шынарлыг ада-чурт продуктулары-биле хереглекчилерни таныштырып, көдээ ишчилерге садып-саарылга рыногун калбартыр эптиг арга-дыр. Наадым эгелеп чоруур көдээ бүдүрүкчүлерге, ажыл-агыйның биче бүдүрүлгелеринге рынокче үнер арганы кезээде берип чоруур» - деп, сайыт демдеглээн.

Ийи таланың ужуражылгазының түңнелинде, хүлээп алган шиитпирлерни өөренип көөр ажылчын бөлүктү тургузар деп дугурушкан.


Возврат к списку