Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эң чаагайжыттынган муниципалитеттер илереттинген

Тывада эң чаагайжыттынган муниципалитеттер илереттинген 10.10.2023

Тываның Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы «Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар ортузунга чаагайжыдылга, ногаажыдылга болгаш арыглаашкын талазы-биле ажыл-чорудулганы эң эки организастааны» деп республика мөрейиниң түңнелдерин үндүрген.

 Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле эгелээн "Арыг-силиг хоорай. Арыг-силиг суур" төлевилел ийи дугаар чыл ажылдап турар. Чурттап турар черлеринче турисчи сонуургалды күштелдирерин деткээни дээш муниципалдыг тургузугларны болгаш оларның чурттакчыларын деткиири – мөөрейниң сорулгазы.

Губернатор төлевилели муниципалдыг тургузуглар ортузунга хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар, ногаажыдар база ажаап-карактаар талазы-биле чылдың мөөрейлерин эртиреринден аңгыда, арыг-силиг болгаш корум-чурум дүрүмнерин сагып турарынга рейдилиг, хынаашкынныг болгаш профилактиктиг хемчеглерни күштелдирип, коммунал ажыл-албанынга тускайжыттынган техниканы садып алырын көрген. Оон аңгыда суурлар болгаш хоорайлар чурттакчыларын, ылаңгыя аныяк-өскенни субботниктерге киржиринче, чурттакчылыг черлерни ногаажыдып, чаагайжыдар ажылдарже хаара тудар ужурлуг.

Бо чылын чаагайжыдылга мөөрейи, июньнуң 15-тен август 20-ге чедир, ийи чадага эрткен. онкурс комиссиязының кежигүннери чагыг киирген муниципалитеттер болгаш сумуларже үнүүшкүннерни августуң 16-дан эгелээн. «Эң чаагайжыттынган суур», «Эң чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг (муниципалдыг район, хоорай округу)» деп номинацияларга, ол ышкаш идепкейлиг киржилге дээш тускай шаңналдарны мөөрей белеткээн.

Конкурс комиссиязының түңнел демдээ-биле, Шагаан-Арыг хоорай «Эң чаагайжыттынган муниципалдыг тургузуг» номинацияга бирги черни ээлээн. Тиилекчи хоорай шаңнал кылдыр чайлады идер универсалдыг дериглиг тракторну алган. Ийиги черни алган Тере-Хөл кожуун, үшкү-дөрткү черде Барыын-Хемчик биле Тес-Хем кожууннар цистерналыг кожугларны шаңналга алган.

Таңды кожууннуң Кочетов сууру «Эң чаагайжыттынган суур» номинацияга тиилээн. Ийиги черже Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем, үшкүзүнче Өвүрнүң Дус-Даг сууру үнген.

Тере-Хөл кожууг шаңнал кылдыр цистерналыг кожугну база бензинниг генераторну алган. Тываның Чазак даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Олег Лукин кожууннуң Төлээлекчилер хуралының баштыңы Аян Дудупке дипломну болгаш шаңналды дамчыткан. Ыраккы Тере-Хөл кожуунга мындыг техника дыка херек деп, оралакчы дарга демдеглээн.

Тере-хөлчүлер төрээн черинге дыка ынак болгаш, суурунуң кудумчуларын арыг-силиг тудары, чүгле эрге-чагырганың эвес, а чурттакчыларның база херээ-дир деп дыка эки билирлер, деп Аян Дудуп чугаалаан. «Бистиң кожуун Россия Федерациязының болгаш Тываның Чазааның эрттирип турары шупту конкурстарга идепкейлиг киржип турарлар. Ооң ачызында Тере-Хөл кожуунда дыштанылга парктары, уруглар ойнаар шөлдер, аныяктар сесерликтери туттунган. Чон арыг-силигни болгаш корум-чурумну тудуп турар. Субботниктер болгаш арыглаашкыннар эрттирери - тере-хөлчүлерниң чаагай чаңчылы-дыр» – деп, ол демдеглээн.


Возврат к списку