Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Национал төлевилел шугуму-биле «Спутник» микрорайонунда амгы үениң культура төвү ажыттынган

Национал төлевилел шугуму-биле «Спутник» микрорайонунда амгы үениң культура төвү ажыттынган 10.10.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның «Спутник» микрорайонунда чаа Культура сайзыралының төвүн ажыткан байырлыг езулалга киришкен.

«Найысылалдың чамдык микрорайоннары дыка дүрген өзүп турар болгаш, чүгле школалар болгаш уруглар садтарын эвес, а культура объектилерин тударын база боданыр апаар - деп, регионнуң Баштыңы социал четкилерде бодунуң блогунда бижээн. - Чурттуң Президентизиниң инициативаларын амыдыралга боттандырар дээш комплекстиг арганы ажыглаары чөптүг. «Культура» нациоал төлевилел күүселдези-биле «Спутник» микрорайоннуң чурттакчыларынга Культура сайзыралының төвүн туткан. Чоокта чаа-ла чүү-даа чок чыткан девискээр, ам таныттынмас болу берген».

«Сельстрой» тудуг компаниязы «Спутник» микрорайоннуң чурттакчыларынга амгы үениң культура албан черин ийи чыл иштинде туткан. Ынаар федералдыг болгаш республика бюджеттеринден шупту 165 ажыг млн. рубльди киирген.

Микрорайоннуң чурттакчылары төптүң тудуу кажан доостурун четтикпейн манап турганнар, чүге дизе оларны солун болгаш ажыктыг дыштаныр чүүлдер манап турарын билирлер.

1078 дөрбелчин метр ниити шөлдүг, үш аңгы адырлыг, чаңгыс каът оран-савада культура албан чери ажыттынганы ол. Биргизинде хеп уштур чер, чемненир черлиг кафетерий, ажыл-агыйжы өрээлдерни тускайлаан. Ийигизи блокта - сцена, 212 олуттуг зал, артистерге өрээлдер. Үшкү блокта директорнуң, уран чүүл удуртукчузунуң өрээлдери, хореография болгаш өске-даа бөлгүмнер залдарын аңгылаан. Чаа культура төвү кадыкшылы кызыгаарлыг кижилерге аай-демир аргыжып, шимчээринге таарымчалыг, оон аңгыда өрт медээчизин база видеохайгаарал системазын салган. Чаа эт-сеп, көрүнчүктер, хөгжүм херекселдери, компьютер техниказы-биле четчелеттинген.

Чаа культура одааның чоок-кавы девискээри чаагайжыттынган: долгандыр херимнээн, оруктарын асфальтылаан, кижи кылаштаар черин брусчаткалаан, чырыкты кошкан. Девискээрде чайгы сценаны, уруглар чайганыыштарын, ойнаар комплексти база тренажерларны эптеп, тургускан.

Бо чылын 20 чылдаанын демдеглеп турар Тываның национал оркестри боду бажыңналып, культура төвүнүң ээзи болганы өөрүнчүг. Тываның Баштыңы таарымчылыг тургустунуп алыр кылдыр, хөгжүмчүлерге 300 муң рубльдиң сертификадын тывыскан. Коллективтиң удуртукчузу Артыш Опуйлаа чаа социал ажылдың планы тургустунганын чугаалаан: тус чер чурттакчыларының дыштанылгазын организастаар, чогаадыкчы бөлгүмнерже уругларны хаара тудар.

"Спутникте" культура төвүн ажыткан байырлыг езулал үезинде, республиканың культурлуг амыдыралында база бир эки болуушкун болган - «Культура» национал төлевилел шугуму-биле регионга чаа хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг көжүп чоруур ийи культура төптерин ээлеринге дамчыткан. Көдээ культура-дыштанылга албан черлериниң аразынга эрткен конкурска тиилээн черлер амгы үениң автоклубтарын алыр аас-кежиктиг болган. Техниканы ажаар болгаш ажыглаар техниктиг аргалары болгаш кадрларының бары, ол ышкаш чурттакчы чоннуң культура-дыштанылгазын организастаан үнүүшкүннерлиг төлевилелдерни чедиишкинниг боттандырып турары – шилилдениң кол негелдези болган.

Нижний Новгородка бүдүрген тускай автомобильдер хову-шөлдерге үнүүшкүннер организастаарынга чогуур дериг-херекселдер-биле четчелеттинген: сценалыг, үн улгаттырар аппаратуралыг, чырыдар херекселдерлиг, ноутбуктар, проекторлар, ток өйлээр стабилизаторлар, электрогенераторлыг.

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп биле Таңды кожууннуг Бай-Хаак суурларже автоклубтар аъттаныпкан. Удавасол кожууннарның эң ыраккы суурларынче база малчын турлагларже дугуй кырында клубтар чеде бээр.


Возврат к списку