Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ыраккы суурларында модельдиг библиотекалар ажыттынган

Тываның ыраккы суурларында модельдиг библиотекалар ажыттынган 10.10.2023

Бо хүннерде Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы биле Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг суурларда амгы үении-биле септеп, чаартынып дериттинген библитекаларның ажыдыышкыны болуп эрткен.

Республика Баштыңы Владислав Ховалыг ажыл-агый аайы-биле Мөңгүн-Тайга кожуунга чорааш, библиотека ажыдыышкынынга киришкен. «Культура» национал төлевилел шугуму-биле ажыттынган объектилер суур чонунуң чүгле культурлуг дыштаныр чери эвес, а аңгы-аңгы бөлүктерниң социал айтырыгларын шиитпирлээринге ужуражылга шөлү болу берген.

«Культура» национал төлевилелдиң «Культура хүрээлели» федералдыг төлевилел боттанылгазы-биле модельдиг муниципалдыг библиотекаларны тудар талазы-биле федералдыг конкурска тиилелгени чедип алгаш, библиотекалар чаартынган.

- Мугур-Аксы суурнуң школачылары Ооржак Чанчы-Хөө аттыг модельдиг библиотекага хостуг үезин амырап эрттирип турарлар. Специалистер уругларны номчулгаже хаара тудар дээш чаа аргаларны ажыглап, мультимедийлиг система-биле ажылды күштелдирериниң курстарын эрткен. Назы-хар барымдаалавайн, кижи бүрүзү-биле ажылдаар шупту байдалдар ында тургустунган. Чаартынган культура точказы ажыттынганы-биле мугур-аксыжыларга байырым чедирдим – деп, Владислав Ховалыг Мөңгүн-Тайга чораан соонда бижээн.

Мугур-Аксының библиотека фондузу 2200 ажыг экземплярга немей долдуртунган. Оран-саваның 50 хиру хуузун кадык байдалы кызыгаарлыг кижилерге таарымчалыг кылдыр дерээн. Библиотекаже кирер черни алгыдып, кыдыындан туттунар туткуушту быжыглаан. Өрээлдер аразын депкииш чок кылдыр кылган. Караа көрбестерге “чугааланып турар” номнар дыңнаар тифлофлешплеерлерни саткан.

Библиотека суурнуң хөй-ниити ажылының идепкейлиг киржикчизи, чүгле культура-чырыдыышкынныг эвес, а социал угланыышкынныг ажыл-чорудулганы база чорудуп турар. Библиотекада мультимедийлиг болгаш информастыг технологияларны кииргенинден кожууннуң улуг-биче чонун хаара туткан номчулга төвү апарган.

Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг библиотеказын эде чаарткан соонда, чон-биле инновациялыг аргаларны ажыглап ажылдаар хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төп болр берген. Амгы үениң хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг библиотеказындан чогуур информацияны кончуг дүрген тып ап болур. Оон аңгыда кадыкшылы кызыгаарлыг номчукчуларга бүгү-ле байдалдарны таарыштырган. Караа көрбестерниң үжүк-бижии-биле үндүрген номнар, тыва чогаалчыларның тыва дылда аудиономнары фондуда немешкен.

Номчукчуларга эптиг болур кылдыр аңгы-аңгы булуңнарга чарган: дыштаныр болгаш номчуттунар черлер, номнар шыгжамыры, болуушкуннуг, уруглар, медээлериниң, хандырылга булуңнары база мультимедийлиг зона.

Библиотеканы чаарткан соонда, аңгы-аңгы төлевилелдерни ажылдадыры планнда кирген. Аныяктарга «Библиотека база бис», «Төөгү сенден эгелээр» чурт-шинчилел төлевилели, элээдилерни номчулгаже хаара тдар, өөредилгениң шынарын бедидер, профугланыышкынныг төлевилелдер бар.

«Культура» национал төлевилелдиң «Культура хүрээлели» федералдыг төлевилел боттанылгазы-биле республикада ам чаа үениң 15 модельдиг библиотекалары ажылдап турар. Келир чылын модельдиг библиотекалар тударынче республикадан 11 чагыг кирген.


Возврат к списку