Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа биле Ажаалга банкызы ипотека чээлизиниң программазы-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган

Тываның Чазаа биле Ажаалга банкызы ипотека чээлизиниң программазы-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган 09.10.2023

Кызылга эрткен III Тудуг шуулганының түңнел хуралында, Тываның эрге-чагыргазы-биле “Россияның Ажаалга банкызы” ПАН кады ажылдаарының кол чүүлдерин тодараткан документиге атты салганнар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле Ажаалга банкызының Сибирь банкызының Красноярск салбырының удуртукчузу Антон Милютин дугуржулганы быжыглаан.

- Хөй аалдыг бажыңнарны комплекстиг тудар улуг инвестиция төлевилелдерин боттандырарынга бистиң республиканың экономиктиг болгаш социал күчүзүн хөгжүдер дээш, Ажаалга банкызы-биле кады күжениишкиннеривисти каттыштырдывыс. Тываның чурттакчы чонунуң садып алыр арга-шинээн хандырар чиигелделиг ипотека программазын киирер дээн регионалдыг эрге-чагырганың инициативазын федералдыг чазактың деткээниниң түнңели – бо документиде – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чаа чарган керээниң ужур-утказын айыткан.

Чуртта амгы чиигелделиг ипотека программаларының кол күүседикчизи болур Ажаалга банкызы ол программаларның киржикчизи шупту регионнар-биле, ооң иштинде Тываның эрге-чагыргазы-биле, идепкейлиг кады ажылдап турарын Антон Милютин сагындырган. Республиканың чурттакчыларынга чылда 2 хуу ставкалыг чиигелделиг чээли программазын киирген соонда, чурттакчы чон ортузунда ипотека программазынга хереглелдиң улгатканын банк демдеглээн.

- Кижилерниң амыдырал байдалын экижидеринге, шынарлыг тудугларга, девискээрлерни сайзырадырынга сонуургалдыг бис. Оон аңгыда, тудуг бизнезинге чурагай трансформациязын боттандырарынга бөлүк чурагай арга-шинектери бисте бар – деп, Ажаалга банкызының удуртукчузу демдеглээн.

Ол-ла кежээ Тываның Чазаа, Ажаалга банкызы база “Өлчей” тускайжыттынган тудуг” КХН-ниң чиңгине директору Оскал-оол Кысыгбай үш таланың дугуржулгазын чарганнар.

Кызыл хоорайның девискээрин комплекстиг хөгжүдери база ону чаагайжыдары, инфраструктураны комплекстиг хөгжүдеринге кады ажылдаары, хоорай хүрээлеңиниң шынарын экижидери база чаа ажылчын олуттар тургузарын деткиири - дугуржулга чорудуу-биле чарган кады ажылдажылганың кол сорулгалары.

Үш тала Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунга хөй аалдыг үш чуртталга бажыңнарының комплекстиг тудуунуң улуг инвестиция төлевилелин боттандырарынга күжениишкиннерин каттыштырар. Ат салган дугуржулга езугаар, 2023-2029 чылдарда төлевилелди боттандырар.

III тудуг шуулганының төнчү кезээнде, “Чылдың тудугжузу” конкурстуң түңнелдерин үндүрген. Республиканың инвестиция-тудуг комплекизиниң профессионал бедик үре-түңнелдерни чедип алган төлээлээрин деткиир дээн Владислав Ховалыг даалгазын күүседип, Тываның Тудуг яамызы конкурсту тургускан. «Восток» КХН конкурстуң бир дугаар тиилекчизи болган.


Возврат к списку