Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Национал төлевилелдер деткимчези-биле Тывада суггат системаларын катап тургузуп турар

Национал төлевилелдер деткимчези-биле Тывада суггат системаларын катап тургузуп турар 06.10.2023

Тывада Бии-Хем кожуунда «Малиновская» суугат системазын эде тудары дооступ турарын республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан. «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелдиң «АҮК продукциязының экспорту» төлевилелин боттандырганының ачызында, регион 20 ажыг чыл ажыглал чок чыткан инженер-техниктиг улуг системаларны катап тургузар аргалыг апарган.

Суг мелиорация системаларын катап тургузар төлевилелдиң эгелекчизи Айдың Соскалдың чугаазы-биле алырга, хемнер унун хаап, өскээр чайгаш, арыглап аштап, кол системаның планнаашкынын кылган.
- Ажылдың 75 хуузу кылдынган. Чер ажылдарын, суг оруун элезин-довурактан, чадаг ыяштардан, оът-сигенден аштаарын хол-биле кылып турар. Бөгүнде 3,6 км буга оруун аштаан. Объектиде беш кижилиг бригада, 2 техника хаара туттунган. Кол объектини, суг бадырар черни эде чаартып, чалдарын быжыглап, септээр ажылдар адакталган. Бо айның төнчүзүнге чедир шупту ажылдарны доозуптар бис – деп, ол чугаалаан.

Келир чылын «Малиновская» системазын ажыглалче катап киириптерге, Бии-Хем кожуунда 304 гектарда тарылга болгаш сиген шөлдерин суггарып эгелээр. Ол черлерден ниитизи-биле 270 тонна тонна тарааны ажаап алыр – деп, тус чер чагыргазы санаан.

Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның Тываның Дээди Хуралының (парламент) депутаттарынга чылдың Айыткалында берген даалгазы езугаар, республика девискээринде суггат системаларын катап тургузар ажылды Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы чорудуп турарын сагындыраал.

Чаа-Хөл, Улуг-Хем, Чеди-Хөл база Каа-Хем кожууннарның девискээринде мелиорация талазы-биле 7 төлевилелдиң дөртүн федералдыг бюджет деткимчези-биле бо чылын боттандырган. Тарылгага белеткээн черлерниң ниити шөлү – 876 га.

«АҮК продукциязының экспорту» национал төлевилел шугуму-биле культуртехниктиг болгаш мелиоративтиг хемчеглерни күүседиринден аңгыда, Таңды биле Чеди-Хөл кожууннарда Мажалык, Кочетов, Элегес суггат системаларын эде тургузар ажылдар кылдынып турар. Ол суггарылга объектилерин ажыглалче киириптерге, ажыглал чок чыткан 2,6 муң га шөлдерни көдээ ажыл-агыйынга ажыглаар аргалыг апаар деп, Тываның Көдээ ажыл-агйы болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.


Возврат к списку