Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Эльбрусметалл-Литий» компания Тывада литий чыдынын шиңгээдиринче кордап турар

«Эльбрусметалл-Литий» компания Тывада литий чыдынын шиңгээдиринче кордап турар 04.10.2023

Бо неделяда РФ-тиң Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызы Тываның Эрзин кожуунда Тастыгның литий чыдынын шиңгээдир талазы-биле аукционче чагыгларны хүлээп эгелээн. «Эльбрусстуң даг-руда комбинады» КХН-ниң тургусканы «Эльбрусметалл-Литий» компания чааскаан чагыгны кииргенин ведомство дыңнаткан.

Россияның Бойдус яамызы Тастыгның литий чыдынын болбаазырадырынга бо чылын үш дугаар садыглаашкынны эрттирер. Ында 596 266 тонна литий оксиди, 7824 тонна – ниобий пентоксиди, 3949 тонна – тантал пентоксиди, 21363 тонна – ак-коргулчун мөөңнеттинген.

«Бистиң чуртувуста 3,5 млн тонна литий курлавыры бар, Россия делегейде бешки черде. Бистиң курлавырарывыс чурттуң экономиказында литийге хереглелди үр үеде хандырып шыдаар, амгы үеде ооң тывыжының хемчээлин улгаттырар херек. Литий бүдүрүлгезиниң орулгалыын көвүдедир дээш, эге төлевирлерни санаарының чаа методиказын эрткен чылын бадылап, эге түңнү элээн каш катап бадырган бис. Ооң түңнелинде, Колмозёрск база Полмостундра чыдынннары лицензияларын алган, ам Тастыгныы – ээлчегде» - деп, РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Александр Козлов дыңнаткан.

Тастыг чыдынында литий тывыжын эгелээр бүдүрүлгениң чаа инвестору 1000 хире ажылчын олуттарны тургузуп, регионнуң улуг үндүрүг төлекчилериниң бирээзи апаарын, Тываның Экономиктиг сайзырал яамызы дыңнаткан. Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, 30 хире чылда чыдынны шиңгээдип турар үеде, компания аңгы-аңгы деңнелдиң бюджеттеринче үш чүс ажыг миллиард акшаны киирер. Оларның чартык кезии Тываның бюджединче шилчиир.

Чер иштиниң Тастыг участогун шиңгээдиринге лицензия өртээ 557,8 миллион рубль (эге төлевири база бир аукцион базымы) болурун Россияның Бойдус яамызы дыңнаткан.

Литийни аккумуляторлар, соталыг телефоннар, эмнер бүдүреринге, атомнуг болгаш космиктиг үлетпүрде ажыглап турар. Ниобийни дыка чиңге удазыннар бүдүреринге, танталды – химиктиг үлетпүрге база ядерлиг медицинага хереглээр.


Возврат к списку