Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва суггарылгалыг черлерниң шөлүн улгаттырарынга немелде субсидияны алган

Тыва суггарылгалыг черлерниң шөлүн улгаттырарынга немелде субсидияны алган 26.09.2023

Россияның Чазаа Тывада черлерни мелиорациялаар адырда ажылдарны кылырынга бадылаттынган акшаландырыышкын хемчээлинге немей 8 млн. ажыг рубльди берген. Эрткен неделяда Россия Чазааның даргазы Михаил Мишустин ооң дугайында айтыышкынга атты салган. Республика 2023 чылдың төнчүзүнге чедир суггарылга системаларын катап тургузуп база тударынга ниитизи-биле 16,3 млн рубльди киирер.

Ол акша-хөреңгини Бии-Хем биле Чаа-Хөл кожууннарда ниитизи-биле 714 га шөлдү катап ажыглалче киирер деп планнаан үш төлевилелди 2023 чылда доозарынче угландырар. «Малиновская» суггат системазын катап тургузар, октаттынган шөлдерни катап ажыглаар, оларны чашпандан, чадаң ыяштардан аштап, дескилей тырттып, довураан чардырар ажылдарны чорудар.

Тываның агаар-бойдузу кааңныг болганындан үнүш ажыл-агыйы чүгле суггаттыг черлерден дүжүттү алыры билдингир. Ынчангаш республиканың баштыңы Владислав Ховалыг мурнады боттандырар ажылдарның бирээзинге суггаттыг шөлдерни улгаттырары хамааржыр деп демдеглээн. Сөөлгү чылдарда республикада 13 суггарылга системалары катап тургустунган. Суггаттыг ховуларның шөлү 9-тан 17 муң га хире.

2024 чылда суггаттыг черлерни ажыл-агыйларже катап эгидип, ажыглаар ажылдар уламчылаар: амгы үеде ниитизи-биле 1 муң га ажыг шөлде 4 мелиорация системаларын эде чаартыр төлевилелдер экспертизаны эртип турар. Тываның ол сорулгазынга келир чылдың федералдыг бюджединден 10,2 млн. рубль көрдүнген.


Возврат к списку