Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чурттакчы чоннуң эт-хөреңги үндүрүүнде өрелерин чыыр ай эгелээн

Тывада чурттакчы чоннуң эт-хөреңги үндүрүүнде өрелерин чыыр ай эгелээн 25.09.2023

Сентябрьның 20-ден Тывада чурттакчы чондан эт-хөреңги үндүрүүнүң чыылдазын көвүдедир ай эгелээн. Республиканың эрге-чагыргазы хоорай болгаш суурларның хөгжүлдезинге идиг бээр бюджеттиң орулгалар кезээн хандырар дээш, декабрь 1-ге, азы үндүрүглер чыылдазының хуусаазы төнгүжеге чедир чедир, чыгдынмайн турар түңнү эвээжедир сорулгалыг чыылданы чылдың-на эрттирери чаңчылчаан.

Тус чер бот-башкарылга органнарында албан хаакчылардан шалыпчы айда үндүрүг төлекчилери-биле ажылдаар бөлүктү хевирлээр. Тайылбыр ажылын өрегелерге чорудуп, үндүрүг төлээринге парлап каан саазынны өрелиг улустарга тутсуру – оларның хүлээлгези.

Үндүрүг ажылдакчыларынга муниципалдыг эрге-чагыргадан аңгыда, боттарының ажылының аайы-биле республиканың саң-хөө албаны, полиция, приставтар, чээли организациялары ажылдаарлар. Чижээ, ОШАЧКИ инспекторлары чолаачылар болгаш автомобильдерни хынап тура, транспорт үндүрүүн үе-шаанда төлээрин автомобиль ээлеринге сагындырар.

Күрүне эрге-чагырга органнарының удуртукчуларынга, күрүне болгаш муниципалдыг албан-хаакчыларга “Бодуңдан эгеле” деп аттыг аңгы акциялыг айны чарлаан. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг күрүне албан хаакчылары ажыл албанының аайы-биле база турум орулганы ап турар болганда, үезинде үндүрүглерин төлээринге үлегерни көргүзер ужурлуг деп, айыткан.

Даргалардан аңгыда, амы-хууда ажылдаар тускай бөлүктер база бар. Оларга хөй түңнүг үндүрүг киирилдезин берип турар үндүрүг төлекчилери хамааржыр. Ындыг төлекчилерни онза контрольдаар дугайында эвес, а үндүрүглерин санаарынга болгаш төлээринге бедик шынарны хандырарының дугайында чугаа чоруп турар.

Шалыпчы айда үндүрүг албанының көжүп чоруур офистери ФҮА килдизи база төлевир инфраструктуразы чок суурлар чурттакчыларынга сүмени бээр. Аңаа төлевирлерин хынап, үндүрүглерин төлеп, ында өрелерин дуглап ап болур.

Шалыпчы айда бюджеттиң орулгаларын долдуруп, чедир чыгдынмайн турар чыылданы чок кылыры – эки практика дээрзин көргүскен. Үндүрүг албанының дыңнадыы-биле алырга, республикада ниитизи-биле 2022 чылга деңнээрге эт-хөреңгиге өрелери 13,5 хуу эвээжээн, бөгүнде ол 155 млн рубль.

Казнаны долдурары – үндүрүг чыылдазының айында эки базым. Саң-хөөчүлер үндүрүг билиинге таарымчалыг школа ол деп демдеглээн. Чурттуң чаагай чоруунуң болгаш социал камгалалының деңнели үндүрүглер төлевирлеринден хамааржыр деп кижилерге угаадырынга шалыпчы ай дузалаар деп, профессионал саң-хөөчүлер санап турар.


Возврат к списку