Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2024 чылда Тывага көдээде почта салбырларын бүрүн эде чаартыр

2024 чылда Тывага көдээде почта салбырларын бүрүн эде чаартыр 25.09.2023

ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы албан хүлээлгени күүседип турар Олег Лукин ажыл-агый аайы-биле Тывада келген «Россияның Почтазы» АН-ның Сибирь Макрорегионунуң директору Александр Завьялов база Федералдыг почта харылзаазының Тывада эргелелиниң директору Владимир Ревенко-биле ужурашкан.
Ужуражылга үезинде ийи тала 2024 чылда республикада почта харылзааларының салбырларын мдернизастаар, чаартынган почта инфрструктуразынче кадрларны шилиир, чурттакчы чонга ачы-дуза чедирилгелерин калбартыр, Таңды кожууннуң Кызыл-Арыг суурга почта салбырын ажыдар айтырыгны чугаалашкан.

Бо чоокку үеде Кызыл-Арыгның чурттакчылары боттары почта салбырлыг апаарын компанияның төлээлери дыңнаткан. 2020 чылда “Чаңгыс демниг Россияның” деткимчези-биле кызыл-арыгжылар боттары тудугну тудуп алганнар, ынчангаш тус черниң чагыргазы ФПХЭ удуртулгазынче чаа оран-савага почта ажыдып бээринг дилээн, ам шупту негелделерге болгаш нормативтерге бүрүн дүүшкен почта салбыры ажыттынарын сагындыраал. Муниципалитетке четпестерни чайладып алырын сүмелээн. Бөгүн ол оран-савада шеверлел ажылдары доозулгалак, чоокку үеде суурнуң чону почта ачы-дузалары алыр дээш Бай-Хаак азы Балгазынче он-он километр чоруп турбас апаар.

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң чуртта көдээ почта салбырларын эде чаартыр программаны боттандырар дээн чогуур даалгазын күүседип, Тыва келир чылын аңаа катап киржип эгелээрин Россия Почтазының Сибирь макрорегионунуң директору Александр Завьялов дыңнаткан. Эрткен чылын ол программа-биле республиканың почта харылзаазының сес салбырынга комплекстиг септелгени кылганын сагындыраал. Тээли, Чаа-Хөл, Барлык, Шекпээр, Эрзин, Балгазын, Хандагайты база Мугур-Аксы суурларда салбырлар чаартынган.
Республика бо чылын билдингир чылдгааннар-биле программага киришпээн, а 2024 чылда регион катап киржип, ажылдың хемчээлин улгаттырарын Завьялов чугаалаан. Келир чылдың дургузунда он ажыг чаа салбырларны тудуп, септээрин ийи тала дугуржуп чугаалашкан.

Александр Завьялов улуг тудуг ажылдарын кылырынга шынчы тудугжулардан тыпчып, күрүне экспертизазын эрттиржип бээринге дузалажырын республика чазаандан дилээн.


Возврат к списку