Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада национал төлевилел-биле чаагайжыттынар хөй-ниити шөлдеринде ажылдар доозулган

Тывада национал төлевилел-биле чаагайжыттынар хөй-ниити шөлдеринде ажылдар доозулган 21.09.2023

«Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри” федералдыг төлевилел чорудуу-биле Тывада чаагайжыдар хөй-ниити девискээрлеринде шупту тудуг ажылдары доозулган. Эрткен чылдың бадылаашкын түңнелдери-биле Тываның 18 муниципалдыг тургузугларындан 27 эгелекчи саналдар чаагайжыдылгага субсидияны бо чылын алганын сагындыраал.
Республика найысылалында элээн каш төлевилелдер боттанган. Дөгээ даанда улуг шөлдү чаагайжыткан, «Эмчилер аллеязы» биле «Чөөн талада аллея» деп ийи аллеяны туткан, Абакан уундан Кызылче кирер черде чоннуң «Пятак» деп адаар хөй-ниити девискээрин чаагайжыткан.
Барыын-Хемчик кожуунда үш шөлдү эде чаарткан: Эрги-Барлык суурда Аныяктар парыгын, Аксы-Барлык суурда хөй-ниити девискээрин, Барлык суурда Хемчик хемни дургаар чадаг-терге оруун туткан. Чөөн-Хемчик кожуунда ийи төлевилел күүсеттинген - Чадаанада «Төп» шөл, Теве-Хая суурда спортчу шөл, Каа-Хем кожуунда Дерзиг-Аксы суурнуң Культура бажыңының чанында шөлдү, Бояровкада Аныяктар сесерлиин чаагайжыткан, Бии-Хемниң Туранда Кочетов кудумчузунда уруглар ойнаар шөлчүгеш, Горная кудумчузунда универсалдыш спорт шөлү, Улуг-Хем кожуунда Шагаан-Арыгда өг-бүле парыгы, Арыг-Үзүү суурда Алдар шөлү кылдынган.
2023 чылда программа күүселдези-биле, Таңдының Бай-Хаакта, Тес-Хемниң Берт-Дагда база Ак-Довуракта бир-бир хөй-ниити шөлдери чаагайжыттынган. Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал суурда дыштанылга парыгы, Өвүр кожууннуң Хандагайтыда хөй ажыглалдыг хоккей шөлчүгежи, Эрзинниң кожуун төвүнде паркты, Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда уруглар ойнаар универсалдыг спорт шөлүн туткан. Тожунуң Тоора-Хемде Бии-Хем көвүрүүнде хараар шөлдү өскеткен, Кызыл кожууннуң Ээрбек суурда “Ногаан театрны” туткан. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксында стадионну, Чеди-Хөл кожууннуң Элегес суурда футбол шөлүн, Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксында дыштаныр черни чаагайжыткан.
Республиканың хоорай, суурларының чаартыртылгазынче 102 млн. ажыг рубльди үндүрген.
Федералдыг төлевилел күүселдези-биле ажылдар ам-даа уламчылаар. Бо чылдың чазын болган бадылаашкынның түңнелдери-биле, 2024 чылда Тывага чаагайжыдылганың 30 чаа инициативазын боттандырар. Бо бадылаашкында республиканың чурттакчылары төлевилелге улуг сонуургалдыын көргүскен: федералдыг бюджеттен деткимче алырынга херек үнден ийи катап хөй, азы 102 муң кижи хөй-ниити шөлдерин шилээн.


Возврат к списку