Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 100 харлаан Улуг-Хем кожууннуң ажыл-ишчи чонун демдеглээн

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 100 харлаан Улуг-Хем кожууннуң ажыл-ишчи чонун демдеглээн 19.09.2023

Т

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң 100 чылы база Шагаан-Арыг хоорайның 135 чылын байырлаан хемчегге киржип, улуг-хемчилерге сеткилиниң ханызындан байырын чедирген. Улуг-Хем кожууннуң хөй националдыг ажыл-ишчи чону боттарының тургузукчу, шудургу, кызымак, чогаадыкчы ажыл-ижи-биле чаартылгалыг базымнарны кылып, көскү чедиишкиннерлиг хөгжүп чоруурун демдеглээн.

Улуг-Хем кожуунда уруглар садтары, школалар, чуртталга бажыңнары туттунуп, чуртталга-коммунал ажыл-агыйында капитал септелгелерни кылып, спортчу шөлдер туттунуп, кадык камгалал, өөредилге адырларында модернизация программазы-биле чаа үениң дериг-херекселдери немежип, көдээ ажыл-агыйында күрүне программалары, грантылар деткимчези бурунгаар хөгжүлдеже улуг идигни берип турарын демдеглээн. Улуг-Хем кожуун эрткен чылдың түңнелдери-биле муниципалиттер рейтизинде бирги черже үнген. Көдээ ажыл-агый кооперативтери, арат ажыл-агыйларының саны көвүдеп, малдың баш саны 15,5 хуу өскен. Көдээ ажыл-агый продукция бүдүрүлгезиниң хемчээли улгаткан. Кожуун чуртталга тудуун тудары-биле республикада мурнуку одуругда. 2021 чылдың түңнелдери-биле, тудуг планын 52 хуу ажыр күүсеткен болза, 2022 чылда 81 хууга ажырган. Ол бүгү чедиишкиннер чоннуң эрес соруунуң бадыткалы.

“Шагаан-Арыг хоорайның инженер инфраструктуразын эде чаартыры – бирги чергениң айтырыы. Ол ышкаш хоорайга чаа бүдүрүлгелерни, ылаңгыя көдээ ажыл-агый болбаазырадылгазынга ажылчын холдар херек цехтерни ажыдары чугула. Улуг-хемчилерниң тура дүшпес тура-соруу-биле ол чедип алдынар дээрзинге бүзүрээр мен. Сайзыралдың чаа бедик чаазын теп, Улуг-Хемниң күштүг агымы дег, шапкын хөгжүлдеже улам херии базыңар-ла чаңгыс чер чурттуглар” – деп, Тываның Баштыңы улуг-хемчилерни кыйгырган.

Улуг-Хем кожууннуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирип, хөй чылдарда үре-түңнелдерлиг ажылдаан ажыл-ишчилерге күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан. Хүндүлүг хоочуннарның ачы-хавыяалыг ажыл-ижи макталга төлептиг бооп, орден-хавыяазы байырлал хүнүнде база немешкен. Муниципалдыг албанның хоочуннары Клара Васильевна Төгүс-оолду; Мария Монгушовна Дамчайны хөй чылдарда кызымак күш-ажылы дээш “Буян-Бадыргы” орденниң III чадазы-биле шаңнаан. Ол ышкаш күш-ажылдың болгаш муниципалдыг албанның хоочуну Карим Тасович Кууларга “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” деп Тыва Республиканың медалын тывыскан. А.Т. Балган аттыг кожууннар аразының эмнелге төвүнүң туберкулез салбырының эмчи сестразы Клара Сергеевна Ооржакты, Торгалыг сумузунуң эмнелге амбулаториязының педиатр эмчизи Зинаида Дондукбиловна Шериг-оолду кадык камгалал адырынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлүг бижии-биле шаңнаан.


Возврат к списку