Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: Армейжи культура хүннери Тывада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында кол болуушкун болур

Владислав Ховалыг: Армейжи культура хүннери Тывада Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында кол болуушкун болур 18.09.2023

Тываның найысылалынга Кызылдың чурттакчылары болгаш аалчылары Армейжи культура хүннеринде эртер улуг культура-өөредиглиг хемчеглерден Ада-чурттуң төөгүзүнге болгаш культуразынга хүндүткелдиң болгаш төрээн чуртка ынакшылдың тура-соруу-биле долдунган хөй санныг солун болгаш ажыктыг чүүлдерни көөр аргалыг.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тывада бир дугаар эртип турар Армейжи культура хүннери республиканың Чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң чылында чугула культурлуг болуушкун болган деп демдеглээн. «Улуг артистерниң талантызын магадап көөрүнден аңгыда, хөй планныг программаның шериг-патриотчу болгаш мөзү-бүдүш кижизидилгезиниң бедик деңнелдиг мастер-класстарынга, дискуссияларга база сайгарылгаларынга өөренип, эксперт үнелелин дыңнап, ажылдың чаа, креативтиг хевирлери-биле таныжарлар» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.
Россия Федерациязының Камгалал яамызының Культура департаментизиниң удуртукчузу Артём Горныйның баштааны ажылдакчылары, шериг культура албан черлериниң ажылдакчылары, чогаадыкчы коллективтер кирген улуг бөлүк Армейжи хүннерни эрттирери-биле республикада чедип келген.
Артём Горный Армейжи хүннерни ажыдып тура, РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы – РФ-тиң Чепсектиг Күштериниң Кол шериг-политиктиг эргелелиниң начальниги, генерал-полковник Виктор Горемыкинниң адындан байыр чедириишкинин номчаан:
«Улуг ужур-уткалыг болуушкун – Армейжи культура хүннеринде ужуражылгалар, солун дискуссиялар, өөредиглиг делгелгелер, пленэрлер, мастер-класстар, шиилер көргүзүү, эртем-практиктиг конференциялар, ыры-танцы коллективтериниң оюн-тоглаазы ооң киржикчилеринге чогаадыкчы көрүштү углап баштаар ужурлуг. Чүге дизе, Ада-чурт дээш бистиң өгбелеривистиң маадырлыг чоруктарын болгаш патриотчу угланыышкыннарын, мөзү-бүдүш болгаш кол үнелиг чүүлдер дугайында билиглерни салгалдан салгалче дамчыдып, культурлуг болгаш төөгүлүг тураскаалдарны камгалап-кадагалаарынга бөгүнде кижи бүрүзү харыысалгалыг».
Владислав Ховалыг регионнарга мындыг кайгамчык хамааты-патриотчу фестивальдарны организастап чорууру дээш, Россияның Камгалал яамызынга база ооң Культура департаментизинге өөрүп четтириишкинниң сөстерин дамчыткан: - «Россияның маадырлыг төөгүзүнүң эң-не шылгараңгай чаңчылдарын уламчылап, бо шакта чурттуң национал бот-догуннаашкыны, бистиң хостуг келир үези дээш тулчуп чоруур Ада-чурттуң камгалакчыларынга, Российжи Армияның шериг албанныгларынга болгаш эки турачыларынга чоргаарланып чоруур бис».
Россияның болгаш Тываның улустуң артизи, ТР-ниң Күрүне шаңналының лауреады Максим Мунзукка мөгейген “Дерсу Узала” тураскаалды Кызылдың төвүнге ажытканы, Армейжи культура хүннеринге стартты берген кол болуушкуннуң бирээзи болган. Максим Мунзуктуң 110 база Владимир Арсеньевтиң 150 харлаанынга тураскааткан тураскаалды скульптор Дмитрий Клавсуц М.Б. Греков аттыг Шериг чурукчулар студиязынга эрткен чылын шуткуп кылганын сагындыраал.
Ол-ла студияда скульптор Татьяна Самарская тураскаалдың ажыдыышкынынга киришкен. Орус географтыг ниитилелдиң президентизи Сергей Шойгу үш чыл бурунгаар “Дерсу Узала” кинога тураскааткан овур-хевирни саналдап кииргенин чугаалаан. Чурукчуларның дөзевилеп турганы бир эскизин ол шилип алганын, Самарская сактып чугаалаан. «Бо монументиде сугну онзагай технологияны ажыглап көргүскен, а дашта суг үнүштери бар» - деп, Самарская тайылбырлаан.
Армейжи культура хүннеринде, Кызылда Аныяктар ордузунга, ном фестивалы база болуп эрткен. Аңаа билдингир чогаалчылар-биле ужуражылгалар, “Азия төвү” скульптура комплекизиниң чурумалдыг шөлчүгежинге пленэрни организастаан. Алдан-Маадыр аттыг Национал музейге база А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага кол хемчеглер эгелээр. Республиканың Культура яамызының албан езузунуң курлавырларынга каяа, кандыг хемчеглер болуп эртерин айыткан афиша үнер.


Возврат к списку