Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязының транспорт талазы-биле харылзаштырылга чөвүлелин баштаар

Владислав Ховалыг “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязының транспорт талазы-биле харылзаштырылга чөвүлелин баштаар 12.09.2023

Владивостокта Чөөн чүк экономиктиг форумнуң шөлүнге болуп эрткен “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциация хуралының соонда, ол билдинген. Тываның болгаш Сибирь регионнарының губернаторлары база төлээлери Приморье крайда чыглып келген. “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязының күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельников мынча деп демдеглээн: “Чөөн чүк экономиктиг форумунуң шөлүнге кады ажылдажылганы идепкейжидер сорулганы улуг Сибирьниң шупту регионнары боттарының киржилгези-биле деткээн”.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның чугаазы-биле алырга, форум үезинде СФО губернатор корпузунуң мурнунда салган айтырыгларның бирээзи – ыраккы чөөн чүкте коллегаларындан арга-дуржулганы шиңгээдип алыры. Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлде стратегиязынче кирген хемчеглерни боттандырарынга ол ажыктыг.
«Ук документиниң 2035 чылга чедир боттаныышкыны, СФО-ну экономиктиг шапкын хөгжүлдениң төвүнче эккээр ужурлуг. Ынчангаш субъект бүрүзүнүң күштүг талаларын ажыглаары көрдүнген. Сибирь губернаторлары, бистер, ону ам үлегерлеп шиңгээдип алыр ужурлуг бис” – деп, Владислав Ховалыг социал четкилерде бижээн.
Чурттар аразының кады ажылдажылгазын дүргедедири – Владивостокта бо чылын эртип турар экономиктиг форумнуң шупту хемчеглерниң өзек темазы болган. Тыва таварты Россиядан Моолче болгаш Кыдатче транспорт коридорунуң техниктиг-экономиктиг үндезинин белеткээрин документиде кииргенин чижекке ап болур. Республиканың Чазаа ол ажылдың чугулазын бадыткаан. Россияның вице-премьери Виктория Абрамченко, федералдыг экономиктиг сайзырал яамызының удуртулгазы инициативаны деткээн.
Россияның Чазаа Стратегияже кирген хемчеглерниң күүселдези Сибирь федералдыг округтуң регионнарынче хуу инвестицияларны хаара тударынче болгаш турум экономиктиг өзүлдени хандырарынче угланганын демдеглээн. А МАСС харылзаштырар рольду ойнаар. Ам Владислав Ховалыгның удуртуп эгелээни “Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралдарының бирээзинге документини боттандырарының айтырыгларын сайгарып чугаалажыр.
“Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязының транспорт талазы-биле харылзаштырылга чөвүлелинден деткимчени ап, удуртур болдум” – деп, ол бодунуң блогунда бижээн.
Тываның Баштыңы бодунуң дыңнадыында, Владивостокка Федералдыг каайлы албанының удуртукчузунуң албан хүлээлгезин күүседип турар Руслан Давыдов-биле чугааны чорутканын бижээн. Моол-биле кызыгаарда «Хандагайты – Боршоо» эрттирилге пунктузунуң эде чаартылгазын чугаалашкан. Сибирьни хөгжүдериниң стратегиязынче кирген, республика таварты эртер ол транспорт коридорун тударының Тывада кол ажылынга анализти кылган. Тываның Экономика яамызы Хандагайтыже чүък болгаш пассажирлер аргыжылгазы чылда 15-20 хуу көвүдээрин демдеглээн. Ол транспорт белдириниң эптиин болгаш ону таварты транзит оон-даа улам сайзыраарын бадыткап турар. Кажан эде чаартылга ажылдары досту бээрге, дыштаныр хүн чокка, хондур-хүнзедир ажылдаар апаар. Ынчап кээрге, немей кадрлар курлавыры негеттинип турар.
«Руслан Валентинович ол айтырыг шиитпирлеттине бээрин аазады» - деп, Тываның Баштыңы ужуражылганың түңнелин дыңнаткан.
Чөөн чүк экономиктиг форуму үш хонук үргүлчүлээр. Федералдыг болгаш тус черниң массалыг информация чепсектери хемчеглер программазы делгем дээрзин демдеглээн. Владислав Ховалыг Владимир Путинниң сөс алыры пленарлыг сессияга киржир. Российжи информагентилелдер Президент Владивостокта чедип келгенин дыңнаткан.


Возврат к списку