Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: «Хөмүр-даш продукциязы» күрүнениң информастыг системазы – үениң негелдези

Владислав Ховалыг: «Хөмүр-даш продукциязы» күрүнениң информастыг системазы – үениң негелдези 07.09.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның сентябрь 6-да дорт эфиринге көдүрүлген чидиг айтырыгларның бирээзи чурттакчы чонну болгаш эмнелгелер, школалар ышкаш социал албан черлерин хөмүр-даш-биле хандырылгазы, ооң өртээ болган.
Каа-Хем хөмүр-даш уургайындан казып алган хөмүр-дашты садып, ажык-кончаа үндүрүп алырының кажар аргаларның бирээзи чурттакчы чонга болгаш организацияларга садарының өртээн Тыва даг-руда компаниязы деңнештирер деп шенээнин, аңаа хамаарыштыр республиканың чазаа биле компанияның аразынга судтарга сайгарлыышкыннар болганын республиканың удуртукчузу сагындырган. Чурттакчы чонга хөмүр-дашты чиигеткен өртекке садарын Тываның удуртулгазы чедип алганын база Владислав Ховалыг демдеглээн. Хөмүр-даш рыногу-биле холбаалыг кажар аргаларны чок кылыр, одалга сезонунуң үезинде чурттакчы чоннуң болгаш республиканың ниитизи-биле хөмүр-дашка хереглелин тодарадыры-биле QR-код ажыглап хөмүр-даш садар системаны ажылдап кылганын айтып, ону кижилерге ажыглап өөредиринге тус эрге-чагырга органнарының специалистерин, волонтерларны хаара тударын чугаалаан.
“Бөгүнгү үениң негелдези-биле амыдыралдың шупту адырларын чурагайжыдып, чурагайлыг экономикаже шилчип турар бис. Баштайгы дээрезинде будулгаазыннар турар, ынчалза-даа ниити күжениишкиннеривис-биле бергелерни ажып эрте бээр бис” – деп, Ховалыг демдеглээн. Системага боду бүрүткел эртип шыдавас кижилерге муниципалдыг тургузуглар чагыргаларында тускай өөреткен волоентерлар дузалажып турар.
Хереглекчиге-ле оттулар чүүлдүң садып алыр үстүкү хемчээлин тургусканынга дүвүрээн айтырыгга, четчир курлавыр бар деп, республика баштыңы харыылаан. Бир эвес бажың ээлеринге хөй хемчээлдиг хөмүр херек болза, ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызында специалистерге чедип, чогуур шиитпирни ап болур.
Кожууннарда оттулар чүүл складтарының эде чаартылгазы – кадыг одаар чүүл рыногунда кажарлаар чорук-биле демисежиринче угланган комплекстиг ажыл-дыр деп, Владислав Ховалыг тайылбырлаан. «Хөмүр уургайындан чүдүрген хөмүр оттулар чүүл складынга бүрүн дүжүртүнген турарын контрольдаарда деңзилерни салган. Шак ынчалдыр инфраструктураны четчелеп, кажарлаар чорукту чок кылырын кызыдар бис» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
«Хөмүр-даш продукциязы» КИС сентябрьның 1-ден республика девискээринде ажылдап эгелээнин сагындыраал. Ам оттулар чүүл складындан хөмүр садып алырда, хереглекчи Күрүне ачы-дузазының системазынга бүрүткедип, аңгы QR-кодту алыр. Программа одаар бажыңның хемчээлинден чеже хөмүр херегин санап, чылда кайы хире чарыгдаттынарын боду санап үндүрүптер. Херек хөмүрнү шуптузун азы кезек чамдыызын садып ап болдур.
Күрүне ачы-дузазы таварыштыр «Хөмүр-даш продукция» күрүнениң информастыг системазында https://vk.com/away.php?to=https://cpgu.rtyva.ru/.., азы ол системада https://cpgu.rtyva.ru/ шөлүг таварыштыр бүрүткедир. Азы тус чер чагыргазынга чеде бээрге, ажылдакчылар боттары платформага хуу кабинетти ажыдып, QR-кодту бээр.


Возврат к списку