Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва эзирик машина мунганы дээш күрүне албанындан халаарының дугайында хоойлу төлевилелин саналдап киирген

Тыва эзирик машина мунганы дээш күрүне албанындан халаарының дугайында хоойлу төлевилелин саналдап киирген 06.09.2023

Республиканың Юстиция яамызы Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазын күүседип, эзирик машина мунуп чорааш туттурган күрүне албан хаакчызын ажылындан хостаар хоойлу төлевилелин ажылдап кылган. Регионнуң удурукчузу ТР-ниң Чазааның аппарат хуралында, регионда арага садып-саарылгазының рыногунда байдалды база чажыт арага садыглаашкыны-биле демисел хемчеглериниң дугайында чугааны чорудуп тура, ону дыңнаткан.
Ажылдакчы кижи амгы федералдыг хоойлуда айыттынганы албан-дужаал хүлээлгелерин күүседиринден аңгыда, албан ажылындан аңгы үеде, ооң ат-алдарын болгаш мөзү-бүдүжүн баксыраткан үүлгедигни кылган таварылгада, ажыл берикчизиниң инициативазынга даянгаш, хамааты албан-хаакчызының ажыл албан керээзин үзе чарарынга немелде чылдагаанны «Россия Федерациязының күрүне хамааты албанының дугайында» амгы үеде күштүг федералдыг хоойлуже киирерин документиде сүмелэээн деп, Юстиция аямызы тайылбырлаан. Эзирик байдалда орук-транспорт болуушкунун болдурганы, ындыг чылдагаанга хамааржыр.
Күрүне албан хаакчылары база бюджет адарының ажылдакчылары бодунуң албан ажалын-даа кылып тургаш, ажылдан хостуг үеде-даа, орукка-даа чорааш, үлегерлиг корум-чурумун көргүзер ужурлуг деп, республика баштыңы санап турар. Күрүне болгаш муниципалдыг организациялар ажылдакчыларының киржилгези-биле эзирик орук озал-ондактары шуут турбас ужурлуг деп, регионнуң удуртукчузу чугаалаан. Амдыызында ийи-чаңгыс ындыг чурум үрээшкиннери автоинспекторлардан дыңналып турар. Чартык чыл иштинде демдеглеттинген 1120 чурум үрээшкининиң 102-зи, азы 9 хуузу эзирик машина башкарып чораанындан болган.
«Оруктарга эзирик орук-транспорт болуушкуннарның бир чылдагааны – эзирик машина мунганында. Чаңгыс эвес удаа туттурганнар база бар. Оларны элээр машина мунар, кадык амыдыралды чурттаар дээн социал рекламалар-биле орталандырары болдунмас хевирлиг. Ынчангаш шыңгыы хемчеглерже кирер апаар» - деп Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.
Республика Баштыңы Дээди Хуралче киирер чазактың хоойлужудулга инициативазынга тайылбыр бижикти юристер амгы үеде белеткеп турарын чугаалаан. Оон регионалдыг парламентарийлер ону сайгарып көөр кылдыр Күрүне Думазынче саналдаар. Бир эвес Тываның инициативазын деткиптер болза, чүгле бир дугаар безин чурум үрээш торгаткан ажылдакчыны ажыл берикчизи хоойлу езугаар ажылдан хостап болур апаар.
«Аңаа идегеп турар бис» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээш, республика федералдыг хоойлужудулга органынче элээн каш чыл бурунгаар ындыг инициативаны киирип турганын сагындырган. «Бо удаа ол бүгү болу бээр боор. Ынчан эттинмес чурум үрекчилеринге багай чаңчылдарын кааптар кылдыр күштүг согугну бериптер бис» - деп, Владислав Ховалыг айыткан.


Возврат к списку