Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Профессионалитет» федералдыг төлевилелдиң Тывада бирги шилилдезин эрткен сургуулдар өөредилгеже кирген

«Профессионалитет» федералдыг төлевилелдиң Тывада бирги шилилдезин эрткен сургуулдар өөредилгеже кирген 05.09.2023 «Профессионалитет» федералдыг төлевилелдиң Тывада күүселдези сентябрь 1-де эгелээн. Төлевилел күүселдезинде сес өөредилге программазын - мал-маган продуктуларының технологу, мал-магандан аъш-чем продуктуларның технологу, көдээ ажыл-агый машиналарын ажыглаар база септээр мастер, агроном, үнүш ажаакчызы, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң мастери, арга-арыг болгаш арга-арыг-парк ажыл-агыйының мастери мергежилдерни шилип алган 490 сургуул өөренип эгелээн.

Таңды кожууннуң Балгазын суурда, Тываның агроүлетпүр техникумунуң баазазында, «Профессионалитет» өөредилге төвү ажыттынганын сагындыраал. Республика Чазааның база Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның деткимчези-биле тускайжыттынган оран-саваларны - эът болгаш сүт продукциязын, бойдус байлаан болбаазырадыр лабораториялар болгаш цехтерни, көдээ ажыл-агый машиналарын ажыглаар бүдүрүлге мастерскаяларын белеткеп ажыдар дээш улуг ажылдар кылдынган. 100 млн рубль хире федералдыг деткимче акашалары-биле амгы үениң дериг-херекселдерин садып, комбайннар, тракторлар, чүък машиналары, үрезин чажар машина, тараа кезер машина дээш, өске-даа техника аймааның автопарыгын тургускан.

Тываның ортумак профессионал өөредилге системазынче кирген «Профессионалитет» төлевилел регионнуң болгаш чурттуң башкарыкчы бүдүрүлгелеринге бедик мергежилдиг специалистер болуп ажылдаар оолдар, кыстарга келир үеже “улуг базымнарны” бээринге республиканың өөредилге яамызы ынанып турар

Сургуулдар өөредилгезинде практикаже угланган арга-хевирлиг билиглер, арга-мергежил, күш-ажылчы чаңчылдар экономиканың боттуг секторунуң бүдүрүлгелеринге быжыглаттынар. Регионнуң көдээ ажыл-агый адырында тергиидекчи черни ээлеп турар ажыл берикчилери – төлевилелдиң партнерлары-биле чогуур дугуржулгалар чедип алдынган. «Вавиол» КХН, Михаил Санниковтуң ТФА, сельскохозяйственные производственные кооперативы «Идегелдиң чери», «Бай-Хол», «Чаа орук» база өске-даа көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативтери - оларның аразында.

«Аграрлыг регион болганда, көдээ ажыл-агый адырын механизастаарынынче база автоматчыдарынче күжениишкиннерни салып турар бис. Езулуг бүдүрүлгелерге ажылдаар кылдыр амгы үениң дериг-херекселдеринге сургуулдарны дораан өөредип эгелээри, биске чугула» - деп, Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң блогунга чаа өөредилге төвүнүң ажыттынганың дугайында республиканың чурттакчы чонунга дыңнаткан. «Профессионалитет» төлевилел көдээ ажыл-агыйынга база өөредилге адырынга улуг үлүгнү киирер деп, ол түңнээн.
Тываның Баштыңы өөрүнчүг болуушкун-биле чаңгыс чер чурттугларынга байыр чедирип, арга тыптыр болза-ла, бир дугаарында аңаа чедерин аазаан. «Бүгү Россияда 60 хире ындыг төптер ажыттынган. Оларның бирээзи – бисте» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.


Возврат к списку