Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа күрүне албан-хаакчызын ажылдан хостаарынга чаа чылдагаанның дугайында федералдыг хоойлу төлевилелин деткээн

Тываның Чазаа күрүне албан-хаакчызын ажылдан хостаарынга чаа чылдагаанның дугайында федералдыг хоойлу төлевилелин деткээн 01.09.2023

Күрүне хамааты албан-хаакчызы-биле албан керээзин үзе чарарынга чаа барымдааны тургузарының дугайында федералдыг хоойлу төлевилелиниң Тывага сайгарылгазы болуп эрткен.
Күрүне Думазының регионнарже тараткан төлевилелинде профессионал ажыл-чорудулга үезинде база ажыл албанындан өске үеде күрүне албан-хаакчының ат-алдарын болгаш төлептиг мөзүзүн баксыраткан чоруу дээш ажылдан хостаарын сүмелээн.
«Россия Федерациязында күрүне хамааты албанының дугайында» амгы хоойлу албан ажылының үезинде база оон өске үеде статузунга дүүшпес кылган чоруу дээш, күрүне албан-хаакчызынга корум-чурум харыысалгазы көрдүнмээн болганынден, шак ындыг инициатива үнген.
Чижээ, албан ажылдан өске үеде эзирик байдалдыг кылган орук-транспорт болуушкуну ындыг чорукка хамааржыр. Орук озал-ондаа дээш буруулуг кижи тускай хоойлужудулга-биле харыылаар ужурлуг.
Албан-хаакчының ажылдап турары күрүне органы, азы удуртулга чери ажыл албанындан өске үеде кылган чоруу дээш, кызыгаарлаашкыннар болгаш хоруушкуннар чок болганындан, чурум үрекчизинге кандыг-даа кеземче онаавайн турган.
Күрүне Думазы ол чедир кылдынмаан ажылды эдери чугула деп санаан. Күрүнениң хамааты албаны күрүнениң албанының онза хевири кылдыр санадыр. Ол албан-хаакчы кижиге тускай эрге-хоойлу статузун баш бурунгаар тодарадып берип турар. Ынчангаш хоойлу чогаадыкчылары эрге-чагырга органнарының ат-алдарын баксырадыр чоруктарны сагындырып, ону болдурбазынче угланган норманы, ылавылаарга, ат-алдарын баксыраткан чоруу дээш керээзин үзе чарарын саналдаан.
Тываның Чазаа федералдыг парламентарийлерниң инициативазын деткип, бодунуң шиитпирин республиканың Дээди Хуралынче бадылаар кылдыр чоруткан.

Возврат к списку