Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада үлетпүр парыгының төлээлеринге чер ажыглалының айтырыгларын ажылдап турар

Тывада үлетпүр парыгының төлээлеринге чер ажыглалының айтырыгларын ажылдап турар 30.08.2023

Регионалдыг экономиктиг сайзырал яамызы республикага ындыг ажылды эгелээри чугула апарганын дыңнаткан. Инвестиция комитединиң хуралында, ведомствонуң инициативазы Тываның Чазааның бирги вице-премьери Владимир Донскихтен деткимчени алган.
«Индустриалдыг парктың киржикчилериниң чер садыглаашкында чиижең чоруктарны болдурбазы-биле, чер участоктарын садарының чурумун тургускан механизмни ажылдап кылыры чугула» - деп, экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыдының оралакчызы Анзатмаа Конгар тайылбырлаан.
2020 чылда Кызылда үлетпүр парыгын ажыткан. Ону найысылалдың үлетпүр зоназында тудуп, чер участоктарынче коммуналдыг инфраструктураны киирерин көрген. Хөлезиге чер участогун парктың киржикчизи болур сайгарлыкчы алыр. Ол бүдүрүлгезин ажылдадырынга инженер четкизин шөйеринче акша үндүрбес ужурлуг. Амгы үеде паркта 11 сайгарлыкчы киржип турар. Оларның ийизи бүдүрүлгезин ажылдадып, тудуг материалдарын үндүрүп турар.
Анзатмаа Конгарның чугаалап турары болза, бүдүрүлге ажыдар сорулгазы чокка чер участогун алыр дээн оралдажыышкыннар тургулаан. Оларны үе шаанда соксаткан. Бир чамдык сайгарлыкчылар үлетпүр парыгының киржикчизи статусту алыр дээш, база кысканнар. Ону ажыглап, улаштыр чер участоктарын чиигелде-биле хөлезилеп алыр бодааннар. Аңаа туттунуп алгаш, садыглажылга чокка черни ап, инвестиция төлевилелиниң негелделерин күүсетпейн баар турганнар.
«Хоойлу езугаар ында турар тудуглар ээлери чер участогун садып алыр эргелиг болгаш, участокту хуужуткаш, улаштыр рынок өртээнге садып азы хөлезиге дужааптып болур турган» – деп, Анзатмаа Конгар тайылбырлаан.
Владимир Донских ол айтырыгда регионалдыг хоойлужудулганы сайзыраңгайжыдар арганы өөренип көөр даалганы Тываның Чер болгаш өнчү хамаарылгаларының база Юстиция яамыларынга берген. Республикада бизнести хөгжүдер дээш тургузуп турар бүгү-ле аргаларны шынчы эвес ажыглаарындан камгалаары чугула деп демдеглээн.


Возврат к списку