Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы орукка айыыл чок чорукту хандырарының чаа аргаларын тыварын сүмелээн

Тываның Баштыңы орукка айыыл чок чорукту хандырарының чаа аргаларын тыварын сүмелээн 30.08.2023

Оруктарга орук озал-ондаандан өлүм-чидимни чавырылдырар дээш республика  хемчеглерин сайгарган хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг регион чазааның корум-чурум камгалалының талазы-биле адырының төлээлери, иштики херектер, орук-транспорт комплекизиниң, өөредилге болгаш кадык камгалал яамылары болгаш сонуургалдыг ведомстволар удуртукчулары-биле кады тургустунган байдалды чугаалашкан.
Регионнуң Иштики херектер яамызының медеглээни болза, чүгле бо чылдың чеди айының иштинде республиканың автооруктарынга 53 кижи чок болган, 380 кижи кемдеп-берттээн. Эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге, өлүмнүг авариялар саны 23 хуу өскен. Кижилер өлген орук озал-ондактарының кол чылдагааны, 80 ажыг хуузунда, транспорт аймаан башкарып чораан чолаачылар боттары орук чурумунуң дүрүмнерин хажытканында деп, чурум тудукчулары демдеглээн. Чеди орук озалдааның бирээзин-не эзирик чолаачы кылган.
Тургустунган байдал бөгүн Тывада чорудуп турар орук айыыл чок чоруунуң талазы-биле комплекстиг ажылдарны шуут-ла чаартырын негеп келген деп, Владислав Ховалыг бодалын илереткен. Ажылдың чаа хевирлерин көөр мурнунда, орук озал-ондааның талазы-биле чогумчалыг регионнар ажылын канчаар тургусканын өөренип көөрүн сайыттар кабинединге сүмелээн. Неделя эртерге тодаргай саналдарны киирип, ол ажылды илеткээрин айыткан.
Владислав Ховалыг ооң-биле чергелештир яамылар болгаш ведомстволар удуртукчуларынга элээн каш даалгаларны берген. Тываның орук-транспорт комплекизиниң яамызынга республиканың орук четкизинде бо-ла озал-ондак болур участоктарны илереткен анализти кылырын дааскан. Чоокку үеде ол черлерге чогуур септелгени азы эде тудуушкунну планнаар. «Федералдыг Чазакче дилегни киирип, акша-хөреңгини тывар апаар бис» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. Регионалдыг Өөредилге яамызынга республиканың шупту 23 автошколаларында ажылды анализтээрин сүмелээн. Таптыг инфраструктура болгаш кадрлар-биле хандырттынган бе дээрзин хынап көөр херек деп, Владислав Ховалыг айыткан.
Республиканың иштики херектер сайыдындан оруктарга патруль санын көвүдедерин ол-ла хурал үезинде чедип алганын Тываның Баштыңы бодунуң блогунга дыңнаткан. Ол ышкаш ОШАЧКИ эргелелиниң удуртулгазы-биле чугаалажып тура, машина мунар эрге алыр шылгалда дужаарында оочур айтырыын көдүрүп, “аныяк” чолаачыларның билиглерин бүгү талалыг хынаарынга шаптыктавайн элээн дүргедедиринге, шылгалда хүлээп алыкчыларының санын чүгле ол үеде көвүдедиптер арганы көөр херек, деп Владислав Ховалыг сүмелээн.
Республика баштыңы бодунуң блогунга, хөй-ниити төлээлерин, блогерлерни болгаш республиканың тоомча чок эвес чурттакчыларын машинаны эзирик база тускай эргези чок мунган кижилер-биле демисежир ниити ажылче каттыжар кылдыр кыйгырган. «Чолаачы кижиниң орук шимчээшкининиң өске-даа киржикчилериниң, ниитилелдиң, берти дизе бодунуң өг-бүлезиниң мурнунга харыысалгалыын медереп билиндирериниң дугайында чугаа чоруп турар – деп, Баштың тайылбырлаан. – Пятницаларда, субботаларда, ажыл хүннеринде-даа шайлалгалар болгаш байырлалдар эрткен банкет залдарының чанында чеже-чеже машиналар турупканын санап болур. Шайлаашкын төне бээрге, бир-ле чолаачы эзирик руль артынга олуруптары чажыт эвес. Шак ындыг орук база байырлал чүнүң-биле төнери база айтырыг?»
Владислав Ховалыг социал четкилерде ол айтырыгның сайгарылгазынче республиканың чурттакчыларын идепкейлиг киржирин саналдаан.


Возврат к списку