Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кадрлар албаны чайгы үеде “берге” элээдилерни ажылдадырын организастаан

Тывада кадрлар албаны чайгы үеде “берге” элээдилерни ажылдадырын организастаан 25.08.2023

Республиканың Чонну ажылга хаара тудар төптериниң деткимчези-биле чеди чүс хире элээдилер күш-ажылчы арга-дуржулганы алган. Хоорай девискээринде организацияларның участоктарын чаагайжыдар, ногаажыдар ажылдарже оларны хаара туткан. Дыштанылга үезинде чалгааравайн ажылдаан оолдар, уруглар ниитизи-биле бүдүн чартык миллион акшаны шиңгээдип алганнар. Дыштанылга үезинде уругларны күш-ажылче хаара тудар ажылды 2020-2024 чылдарда “Тыва Республиканың чурттакчы чонун ажылче хаара тударынга деткимче” күрүне программазы-биле чоруткан.
102 ажыл берикчизи Чонну ажылга хаара тудар төптер-биле чарган керээ езугаар, бичии ажылдакчыларны бүдүрүлгелерге ажылдаткан.
14 хардан 18 хар чедир назы четпээннерни ажылга тургузары-биле ыраккы Тожу кожуун тергиидээн. Кожууннуң бюджет организациялары 27 кижини ажыл-биле хандырар тургаш, 100 элээдилерни хаара туткан. Оолдар, уруглар школалар чанында участоктарга ажылдап чайлаан. Тожунуң школачылары ниитизи-биле 325 муң рубль акшаны ажылдап алганнар.
Чеди-Хөл кожууннуң Чонну ажылга хаара төвү 53 оолдар, уругларны ажылче организастаан. Уругларның чамдыызы школа библиотекаларынга ажылдаан болза, бир кезек улус школа чанының девискээрин ногаажыткан, артканнары Алдар аллеязын арыглап аштааннар.
26 элээдилер эки арга-дуржулганы алганы солун. Майда база июньда оолдар, уруглар сибирь дыдының өзүмнерин олуртурунга дузалашкан. Ажыл берикчизи болур Бай-Хаактың арга-арыг ажыл-агыйы хүннүң-не оларның күш-ажылынга 1000 рубльди төлеп турган. Оолдар, уруглар Чонну ажылга хаара тудар төптүң материалдыг төлевиринден аңгыда, ынчалдыр немей сес-сес муң акшаларны ажылдап алганнар.
Кызылда «Чаагайжыдылга» хоорай бүдүрүлгези өөреникчилерге чылдың-на ажылды берип турар. Бо удаада хоорайның уруглар садтарын чаагайжытканнар. 116 бичии кызылчылар 6000 рубль чедир акшаларны ажылдап алганнар.
Чонну ажылга хаара тудар төптер хөй ажы-төлдүг, эвээш орулгалыг өг-бүлелерде, назы четпээннер херектериниң талазы-биле комиссиялар учедунда турар элээдилерни ажылдар-биле хандырганы демдеглеттинген.
- Бо чылын 738 элээдилер ажылдап чайлаан, оларның 603-ү эвээш орулгалыг, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң уруг-дарыы, азы профилактика субъектилериниң учедунда турар уруглар. Эрткен чылга деңнээрге ол ийи ктап хөй болган - деп, Тыва Республиканың Чонну ажылга хаара тудар төвүнүң директору Айлана Бюрбю демдеглээн. – Ол назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактикаже угланган аңгы угланыышкын.


Возврат к списку