Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң спорт сайыдының бирги оралакчызы Азат Кадыров Тывада күш-культура болгаш спорттуң хөгжүдезинге бедик үнелелди берген

РФ-тиң спорт сайыдының бирги оралакчызы Азат Кадыров Тывада күш-культура болгаш спорттуң хөгжүдезинге бедик үнелелди берген 25.08.2023

РФ-тиң спорт сайыдының бирги оралакчызы Азат Кадыров ажыл-агый аайы-биле Тывага кээп чораан. Ол Каа-Хем суурда тудуп турар спортчу-культура төвүнге, Кызылда күш-культура-спорт залынга база найысылалда эптеп турар “угаанныг шөлге” барган. Сайыттың оралакчызы «Субедей» спорт комплекизин көрүп, бичии оолдар хүрежинге республика маргылдаазының ажыдыышкынынга киришкен. 700 хире бичии мөгелер чыгган улуг хемчег федералдыг ведомствонуң төлээзин кайгаткан.
Спортчу инфраструктура объектилерин кезээн соонда, Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыгның даргалааны спортчу организациялар болгаш сонуургалдыг ведомстволар удуртукчулары, чазак кежигүннери киришкен хуралга олурушкан. Республиканың муниципалдыг тургузуглар удуртукчулары видеохарылзаа-биле ужуражылгага коштунган.
Азат Кадыров республика эрге-чагыргазының регионга күш-культура болгаш спортту хөгжүдер дээн ажыл-чорудалгазынга бедик үнелелди берген. «Тыва федералдыг төлевилелдерде чедиишкиниг киржип турар. Спортчу эки үре-түңнелдерлиг, спортче хөй кижилерни хаара туткан, инфраструктуразы хөгжээн» - деп, ол демдеглээн.
Бөгүн чурттакчы чонну спортчу тудуглар-биле хандырганының деңнелин көөр болза, Тыва Республика российжи регионнар аразында мурнуку черде (91 хуу ажыг). Сөөлгү чылдарда республикада спортчу инфраструктура тудуу шапкын хөгжээн. Чүгле 2022 чылда 17 чаа объект туттунган, аңгы-аңгы федералдыг программалар шугумундан тудугже болгаш технологтуг дериг-херекселдер садарынче 330 млн рубль инвестицияны алган. Акшаландырыышкынның ниити хемчээли 4,7 катап улгаткан.
«Делегей болгаш бүгү-делегей маргылдааларын бедик деңнелге эрттирерин шиңгээдип алган болгаш, “Азияның уруглары-2028” делегейниң спортчу оюннарын эрттиреринге чагыгны киирген бис. Тывада массалыг спорт шапкын хөгжээн. Республиканың муң-муң чурттакчылары чарыштарда, кросстарда, хаак марафоннарында киржип турар. Спортту болгаш амыдыралдың кадык овур-хевирин нептередиринге ол бүгү күжениишкиннер херек. Тываның булуңнарынга спортче сонуургалды оттурарынга бүгү-ле аргаларны тургузары – бистиң сорулгавыс» - деп, республиканың баштыңы ужуражылганың түңнелин бодунуң блогунда бижээн.
Хуралда тудуг объектилеринде ажылдарның канчаар чоруп турарын, бар чидиг айтырыгларны база сайгарган. Регионалдыг спорт сайыды Субудай Монгуш республикада эрткен чүс чылдың 60-70 чылдарында туттунган дыка хөй спортчу объектилерже кичээнгейни угландырган. Боттуң күжү-биле оларны ажылдадып шыдап турза-даа, чыл эрткен тудум олар улам элеп, ону эде септеп, чаартырынга хөй ажылдар негеттинип апаарын чугаалаан.
Кадыров дыка хөй чылдар иштинде капитал септелге айтырыы көдүрлүп турарынга чөпшээрешкен. Спорт ведомствозу чурттуң спортчу дыка хөй инфраструктуразын бөгүнде катап кылгаш, үр үеде чедиишкинниг ажыглаар кылдыр кылып албас болза, шуут чидирип болур айыыл барын, ынчангаш кыска хуусаада шиитпирлээри чугулазын билип турарын чугаалаан. «Ол айтырыгның акшаландырыышкынын амдыызында шиитпирлеп шыдавас бис, ындыг болзажок социал-экономиктиг байдалдың өскерли бээрин көрүп тургаш, ол айтырыгга регионну деткиир бис» - деп, тайылбырлаан.
Каа-Хем суурда тудуп турар спортчу-культура төвү хуралда сайгарылганың база бир айтырыы болган. Респбликаның төөгүзүнде эң-не улуг тудугларның бирээзин он ажыг тудуп, ынаар ниитизи-биле 1,5 млрд рубль инвестицияны салган. Келир чылдан соңгаарлатпайн объект тудуун доозары – ниити сорулгавыс деп, Россияның спорт сайыдының оралакчызы демдеглээн. Ооң чугаазы-биле алырга, тудугга четпейн турар акшаландырыышкынның хемчээлин тодарадыр ажылдар федералдыг төпте чоруп турар. «Республиканың онзагай тудугларның бирээзи апаар ол улуг спорт төвүн келир чылын ниити күжениишкиннеривис-биле доозуптавыска бүзүрээр мен» - деп, Кадыров чугаалаан.
Владислав Ховалыг республиканың бурунгаар хөгжүлдезинче сонуургалы болгаш кичээнгейи дээш, Азат Кадыровка четтиргенин илереткен.


Возврат к списку