Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылга башкыларның август чөвүлелиниң хемчеглери үш хонук дургузунда үргүлчүлээр

Кызылга башкыларның август чөвүлелиниң хемчеглери үш хонук дургузунда үргүлчүлээр 21.08.2023

Бөгүн Тываның найысылалында республиканың башкылар ниитилежилгезиниң эң улуг болуушкуннарының бир хемчээ – өөредилге ажылдакчыларының чылдың август хуралы эгелээн. Чаңчыл болу берген ужуражылга үезинде, педагогика ажылдакчылары кижизидилгениң болгаш өөредилгениң шынарын бедидериниң база кадрлар белеткелиниң чугула айтырыгларын сайгарып, ол ышкаш ажылдың түңнелдерин үндүрүп, өөредилге адырында күрүне политиказының мурнады боттандырар угланыышкыннарынга даянгаш, 2023-2024 өөредилге чылында сорулгаларны тодарадыр.
ТР-ниң өөредилге сайыды Елена Хардикованың чугаазы-биле алырга, башкылар чөвүлел хуралының ажылынга Россияның чырыдыышкын яамызының база өске-даа регионнарның төлээлери киржир. «Башкылаашкын ажылын, ооң санында дагдыныкчы ажыл-чорудулганы кылып чоруур кижилерге онза эрге-байдалы тыпсыры – чылдың хүлээлгези. Ынчангаш республиканың аныяк башкылары-биле дагдыныкчы башкыларның кады ажылдажылгазының боттуг аргаларын сайгырып көрген дагдыныкчылар биле аныяк специалистерниң ужуражылгазын эрттирери көрдүнген» - деп, Хардикова демдеглээн.
Август 21 база 22-де, ийи хүн иштинде, Кызылдың аңгы-аңгы өөредилге черлеринге баш бурунгаар айыттынган маршруттарлыг беш дискуссия шөлчүгештери ажылдаар. Кызылдың 17 дугаар школазының баазазынга «Организастыг-удуртулга ажыл-чорудулгазының перспективтиг айтырыглары» шөлчүгешче муниципалдыг органнарның өөредилге эргелелдериниң начальниктерин база өөредилге черлериниң директорларын чалаан. Ооң киржикчилери өөредилге хоойлужудулгазында чаартылгаларны, ниити өөредилгениң чаартынган ФГОС-ун, Тыва Республикада профессионал угланыышкында чаңгыс аай модельди, регионда математика өөредиинде чидиг айтырыглары база перспективаларын дээш, өске-даа айтырыгларны сайгарар.
Тываның кадет корпузунга өөредилге эргелелдериниң муниципалдыг органнарында кижизидилге ажылының талазы-биле методистер, директорлар, оларның кижизидилге ажылының талазы-биле оралакчылары база чөвүлекчилери, “Биргилерниң шимчээшкини” РДДМ эге салбырларының удуртукчулары өөредилге-кижизидилге айтырыын чугаалажыр.
Тываның транспорт техникумунда элээдилер болгаш аныяктарның профессионал угланыышкын айтырыын сайгарган үшкү шөлчүгешке өөредилге эргелелдериниң профугланыышкын ажылының талазы-биле методистер болгаш директорнуң оралакчылары киржир.
Тыва үндезин культура төвүнге эртер дөрткү маршрут регионалдыг өөредилгениң этнокультурлуг талазын - чаартынган ФГОС-та тыва дыл болгаш чогаалды башкылаарының талазы-биле төрээн дыл, төөгү болгаш география башкыларының, муниципалдыг методкаттыжыышкыннар удуртукчуларын, уруглар садтарының башкыларын хаара тудар.
Сөөлгү, бешки маршрут, Тывада математиканы өөредириниң чидиг айтырыгларынга база алызы барып сайзырадырынга тураскааттынган. Республиканың күрүне лицейиниң баазазынга эртер ооң ажылынга методиктиг каттыжыышканнарның удуртукчулары болгаш кежигүннери, эртемнер комиссияларының эксперттери, директорларның оралакчылары, методистер, Тываның күрүне университединиң төлээлери киржир.
Средада, август 23-те, башкыларның чөвүлел хуралының киржикчилери пленарлыг хуралга ужуражып, өөредилгениң этнокультурлуг ужур-уткалыг кижизидилге күчүзүн ажыглаарын чугаалашкан “төгерик столга” киржир. «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске август хуралының төнчү кезээниң хемчеглери болуп эртер. Өөредилге системазының хоочуннарынга болгаш башкыларынга күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал-биле башкыларның август чөвүлел хуралы доостур.


Возврат к списку