Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Таңды кожуунда өөредилге объектилерин хынаан

Тываның Баштыңы Таңды кожуунда өөредилге объектилерин хынаан 21.08.2023

Регионнуң вице-премьериниң албан-хүлээлгезин күүседиринге чоокта чаа томуйлаткан Олег Лукин-биле Владислав Ховалыг Балгазын суурнуң эрги школазынга барып чораан. Амгы үеде ында капитал септелге ажылдары кидин-түлүк. Сентябрьда аңаа Тываның агроүлетпүр техникумунуң өөредилге-бүдүрүлге төвү ажыттынар. Өөредилге чери «Профессионалитет» федералдыг төлевилелден алганы 100 млн рублт грант акшазы-биле ону кылып турар.
- Төпке чеди аңгы угланыышкынга, эът, сүт база бойдус байлаа, ылаңгыя чыжыргана болбаазырадыр ажылдар эгелээр деп, Тываның агроүлетпүр техникумунуң директору Ольга Баркова чугаалаан. – Мастерскаяларда амгы үениң дериг-херекселдерин салган. Оон аңгыда көдээ ажыл-агый техниказынга ажылдаар механиктерни база белеткеп эгелээр бис.
Тараа, картошка ажаар комбайннарны, тракторларны, суг чаштырар машиналарны, картошка олуртур, чүък машиналарын база кожугларын Балгазында эккелген. Техникум чанында ийи улуг теплицаны эптээн.
- Техникумну мынчаар эде дерип, чепсеглеп алгаш, мергежилин билир кадрларны көдээ бүдүрүлгелерге белеткеп бээр арга улгадыр - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. – Студентилер алызында барып ажылдаар дериг-херекселдерин маңаа шиңгээдип алырлар. Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң, Чадаананың технологтуг техникумунуң база Сарыг-Септе агротехнология техникумунуң сургуулдары боттарының билиглерин херек кырында маңаа, Балгазында төпке быжыглаарлар.
Тываның Баштыңы технология мастерскаялары турар оран-саваның капитал септелгезиниң хуусаазынче онза кичээнгейни угландырган. Тудугжулар шаланың чаа шывыын чадар ажылдарны дооскан. Шеверлел болгаш электромонтаж ажылдары уламчылавышаан, канализациязын септеп турар. Бо хонуктарда тудугнуң кырын дуглап эгелээр. Сентябрьның 1-де оран-сава сургуулдарын хүлээп эгелээрин техникумнуң удуртулгазы илеткээн. Амгы үеде септелге ажылдарында 36 кижи хаара туттунган.
- Ол дэрге Балгазында чаа школа тудуунда хаара туттунган тудугжуларның үш кезии-дир - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.
Балгазында школа тудуу эрткен чылын эгелээн. Төлевилел езугаар 616 өөреникчи өөренир. «Өлчей» КХН тудуг организациязы сентябрьга чедир үшкү каътты тудуп, кырын эптеп доозар. Оон даштыкы ажылдарже кирер. Амгы үеде иштики ажылдар база чоруп турар. Суг чыыр, арыглал дериг-херекселдерин тудуп, котельнаяны, гараж болгаш чылыг черни база чергелештир кылып турар.
Балгазын школазы бо чыл төнчүзүнге чедир ажыглалга киирерин планнаан тудуглар санында. Үшкү болгаш дөрткү улдуңда өөредилге чорудуу аңаа эгелээр ужурлуг. Тудугда 88 ажылчын хаара туттунган. Ол эвээш-тир деп, Владислав Ховалыг санап турар. Ынчангаш Тываның Тудуг яамызынга немелде ажылчын күштерни хаара тударын дааскан. Чай төнчүзүнде, элээн каш социал объектилерде тудуглар доосту бээрге, чаа керээлерге сонуургалдыг кадрлар хосталы бээри чадавас.
Регионалдыг Тудуг яамызы школа тудуунче хоругдатканнарны хаара тударының аргаларын ФККАЭ-биле кады ажыллдап кылыр ужурлуг.
– Ниити тудуг ажылдарының дугайында чугаа чоруп турар болганда, анаа практика-дыр – деп, Олег Лукин тайылбырлаан.
В. Ховалыг Тываның тудугларынга тускай ажылдар кылырынга мергежээн тудуг кадрларын хаара тудар талазы-биле ажылды боду контрольдаар даалганы вице-премьерниң хүлээлгезин күүседип турар даргага дааскан.
Олег Лукинниң чугаазы-биле алырга, Тывада колдуунда туттуна берген дөрт школаны бо чыл төнчүзүнде ажыгларче киирерин планнаан. Ол үеге чедир анаа четтиге бээр ужурлуг. “Онза кичээнгей херек” ындыг ажылдаар чүүлдер база барын Лукин айыткан.
Олег Лукин Таңды кожуунда Хадың-Аксы суурга чедип, тус черниң школазында чыпшыр кылып турар тудуг ажылын база хынаан. Эвээш санныг өөреникчилерлиг школага апрельде өрт болган. Котельная, столовая, чем кылыр чер болгаш өөредилге класстарны элээн когараан. Ол ажылдаржде миллион ажыг акшаны муниципалдыг бюджеттен тускайлаан турбуже, хандырыкчы материалдарны садып алгаш, ону үезинде эккеп шыдаваан.
Республика Баштыңы В. Ховалыгның даалгазы-биле, херек материалдарны эккээрге, июльда ажылдар эгелээн. Бөгүнде тудугнуң таваан куткаш, ханазын тудуп турар. Сентябрьда ажылдар доостур ужурлуг, ындыг болзажок тудуг ыяжы садып алырында бергедээшкиннер бар. Ол ыяштарны шала ооргазынга, кырын дуглаарынга ажыглаар. Айтырыгны шиитпирлежир даалганы регионнуң Бойдус яамызынга берген.


Возврат к списку