Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чедери берге ыраккы кожууннарже хөмүр сөөртүлгези август 25-те доостур

Тывада чедери берге ыраккы кожууннарже хөмүр сөөртүлгези август 25-те доостур 17.08.2023 Республикада чедери берге суурларда социал албан черлеринче одаар чүүл сөөртүп чедирилгези 70 ажыг хууга күүсеттингенин, регионнуң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы дыңнаткан.
- Бо чылын соңгу чүк сөөртүлгезин эртежик – июльда эгеледивис - деп, Тываның чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Мерген Мынын-оол тайылбырлаан. – Сөөлгү ийи чылда ол ажылды күүседириниң хуусаазын кызырган бис.
Сезон аайы-биле чүък сөөртүлгези бергедей бээр чурттакчылыг черлерже хөмүрнү соңгу чүък сөөртүлгези-биле чедирип турар. Моон орайтаар болза, агаар бойдустуң байдалындан ол болдунмайн баар чыгыы. Россияның Чазааның доктаалында ындыг девискээрлерни айыткан. Тывада 13 кожуундан үжен хире суурында кирген.
Республиканың Одалга-энергетика яамызының медээзинден алырга, Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Чөөн-Хемчик база Бай-Тайга кожууннарже сөөртүлге доозулган. Өвүр, Кызыл, Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем, Сүт-Хөл база Эрзин кожууннарже одаар чүүл сөөртүлгези уламчылавышаан.
Бо чылын Тываның чедери берге чурттакчылыг черлеринче 16 муң тонна хөмүрнү сөөртүп чедирер. Ол одаар чүүлдү 129 социал албан черлери алыр. Республика бюджединден 61 ажыг млн рубльди хөмүр садып алырынга муниципалитеттерге субсидия кылдыр тускайлаан.
- Чурттакчы чонга садар хөмүрнү одаар чүүл складтарынче бөгүн сөөртүп эгелээн бис – деп, Тываның одалга болгаш энергетика сайыды Эдуард Куулар демдеглээн. – Мартка чедир хөмүр сөөртүлгези уламчылаар. 33 санныг одаар чүүл складтарынче 200 муң тонна хөмүрнү чедирери планнаттынган.
Бо чылын республика «Социал хөмүр» төлевилел-биле 2971 өг-бүлени деткиир дээрзин Одалга яамызы дыңнаткан. 2849 өг-бүле бүрүзү-ле 2145 килограмм хөмүрнү; 122 өг-бүле-ле - 4,8 куб одаар ыяшты алыр. Сөөлгү социал ачы-дузаны Тожу биле Тере-Хөл кожууннарда өг-бүлелерге бээр. Ажылдар чоруп турар.

Возврат к списку