Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хоочуннарның арга-дуржулгазын ажыглаар

Хоочуннарның арга-дуржулгазын ажыглаар 07.10.2013
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол делегейниң Улуг назылыг кижилер хүнүнүң бүдүүзүнде хоочуннар Григорий Ширшин болгаш Григорий Долгополов олар-биле ужурашкан.

Григорий Чоодуевич Ширшин 1973 чылдан эгелээш 18 чыл дургузунда СЭКП Тыва обкомун удуртуп келген. Григорий Николаевич Долгополов партия обкомунуң үлетпүр килдизин хөй чылдарда удурткан, обкомнуң ийиги секретарынга база ажылдап турган. Мурнуку салгалдың дуржулгазын кичээнгейге албайн барып болбас деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Ону ам-даа хандыр өөренип көөр болгаш амгы үениң байдалдарынга дүүштүр ажыглаар херек. Тываның сайзыралының ийи аңгы үе-чадазын деңнештирип тура, хоочуннар социал-экономиктиг сорулгаларны шиитпирлээриниң талазы-биле Тываның Чазааның күжениишкиннерин чогумчалыг деп үнелээннер.

Тываны баштап чорааннарның саналдары-биле чөпшээрешкеш, Шолбан Кара-оол Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылын байырлаарынга белеткелдиң үезинде совет үеде тыва чоннуң төөгүзүн чөптүү болгаш шынныы-биле көргүзери чугула дээрзин демдеглээн. Ужуражылганы түңнеп тура Тываның Баштыңы улуг салгалдың ол төлээлеринге республиканың сайзыралы дээш киирген салыышкыны дээш өөрүп четтиргенин илереткен болгаш кадык-чаагай болурун, аас-кежиин, амыдыралынга бүгү-ле эки чүүлдерни күзээн.
 

Возврат к списку