Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дүжүт ажаалдазы

Дүжүт ажаалдазы 07.10.2013
 Республика девискээринге үргүлчүлелдиг чаъстаашкын шаптыктаан-даа болза, көдээ ишчилерниң холу салдынмайн, кызымак ажылдаанындан мал чеминиң белеткели чедиишкинниг дооступ турар.Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының киирген медээзи-биле, сиген курлавыры 186 муң 516 тонна белеткеттинген, планның 92 хуузу-дур. Чоокку хүннерде 12 муң гектар черде кестинген сигенни ажаап алыры арткан. Бөдүүн мал чеминиң белеткелиниң планын республиканың 6 кожууннары мынчаар күүсеткен: Барыын-Хемчик — 107 хуу, Таңды биле Сүт-Хөл — 104, Каа-Хем, Бай-Тайга болгаш Улуг-Хем — 100 хуу. Бо кожууннарда 114070 тонна сиген белеткеттинген, ол республикада ниити белеткээн мал чеминиң 60 хуузу-дур.Пландан ажыр 2600 тонна сигенни белеткээн. Чеди-Хөл, Тожу, Бии-Хем, Өвүр болгаш Эрзин кожууннарда план күүселдезинге чедир каш-ла тонна арткан.
 
Мал чеминиң белеткелиниң планын күүседиптер аргазы бар болгаш, шалыпкын ажылдап турар ажыл-агыйлар бар. Чижээлээрге, Эрзин кожууннуң «Бай-Даг» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези мал чеминиң белеткелинге малчыннарны болгаш ажыл-агыйның специалистерин киириштирген. Таңды болгаш Барыын-Хемчик кожууннарда база бо ажыл эки чоруп турар. Бии-Хем кожуунда «Туран» КХН 1200 тонна сенажты курлавырлап алган. Эрткен неделяда 27 муң тонна сигенни белеткээн болгаш, сиген кезилдезин шалыпкын доозуп турар.

Республикада ногаа болгаш картофель ажаар ажыл адакталган. «Ийиги хлебтиң» дүжүдүн 2824 гектар черден ажаап алган (77 хуу), дүжүттүң ортумак хемчээли бир гектардан 107 центнер болган.

Ногаа ажаалдазы эрткен чылдыындан бедик. Эң хөй картофельди каа-хемчилер ажаап алганнар (134,7 центнер), а Улуг-Хем — 130 центнерни, Бии-Хем—128, Чөөн-Хемчик — 116, Чеди-Хөл — 10 центнер. Дыка хөй ажыл-агыйлар картофелин ажаап доозупкан. Ниитизи-биле 585 га шөлдүң картофели ажааттынган, планның 87 хуузу. Ногаа аймааның ортумак дүжүдү бир гектарда 109,3 центнер. Бо талазы-биле тиилекчилер — таңдыжылар, олар бир гектардан 174,7 центнерни, а ийиги черде Улуг-Хемниң ногаажылары 130 центнерни ажаап алган.

Тараа ажаалдазы эрткен чылга деңнээрге, озалдап турар. Кол чылдагааны — тарааның чедир бышпааны. Чылдың эгезинде агаар-бойдустуң соок болганы-биле база август айның чаъстыг хүннериниң уржуундан саадаан. Чер ажылдыглар бо неделяда тараа чедир быжа бээр боор деп бүзүреп турар. 1266 гектар шөлдүң тараазының дүжүдүнүң ортумак деңнели бир гектардан 11 центнер.

Возврат к списку