Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның сес региону "Саян дээрбээнде"

Россияның сес региону "Саян дээрбээнде" 21.07.2023

Июль 19-та Кызыл хоорайда Туризм бажыңынга Сибирь федералдыг округтуң Садыг-үлетпүр палатазының удуртулгазының киржилгези-биле хурал болуп эрткен. Аңаа Сибирь Федералдыг округтуң Садыг-үлетпүр палатазының иштики туризмниң хөгжүлдезинге ролюн болгаш ТР-ниң Садыг-үлетпүр палатазының «Саян дээрбээ» деп чаа төлевилелиниң ажыл-чорудулгазының дугайында дээш туризмге хамаарышкан оон-даа өске организастыг айты­рыгларны чугаалашкан.

Хуралды Алтайның Садыг-үлетпүр палатазының ассоциациязының президентизи Б.А. Чесноков ажыткан. Ооң соонда Тываның Садыг-үлетпүр палатазының президентизи Андрей Ондар келген аалчыларга болгаш хемчегге интернет четкизи таварыштыр киржип турар коллегаларынга байыр чедирген.

РФ-тиң Сибирь феде­ралдыг округунуң Садыг-үлетпүр палатазының регионалдыг хөгжүлде департаментизиниң директору И.В. Зуб­ков болгаш Моол күрүнениң төлээлери онлайн режим дамчыштыр хуралга киришкен. Республиканың туризм талазы-биле агентилелдиң директору Ай-Хаан Догур-оол Тыва ду­гайында солун болгаш ажыктыг видеороликтерни аалчыларга көргүскен.

Борис Чесноковтуң чугаа­лааны-биле алырга, эрткен чылын Томск хоорайга болган хемчегге Тываның туризм талазы-биле төлээлери Сибирь федералдыг округтуң шупту регионнарын каттыштырар туристчи маршрут «Саян дээрбээниң» дугайында дыңнааш, ук төлевилелди деткип эгелээн.

«Сибирь федералдыг округтуң регионнарынының аразынга туристчи марш­руттарны ажыдары чугула деп санап турар мен. Бо хүннерде ук айтырыг чугула черни ээлеп турар. Чүге дээрге амгы үеде иштики туризм бодунче кичээнгейни хаара тудуп эгелээн. Чурттуң Президентизи В. Путин Дагестанга чорааш, ук айтырыгже анаа эвес ки­чээнгейин угландырган. Россия чүгле делгем-делгем ховулары-биле эвес, а бодунуң агаар-бойдузу, аңгы-аңгы талаларлыг культуразы-биле онзагай чурт болгай. Иштики туризм регионнарның экономиктиг хөгжүлдезинге улуг идиг болур дээрзи билдингир. Кайда туризм барыл, ында чемненир болгаш чурттаар черлер, чаа ажылчын олуттар бар дээрзи илдең. Ынчангаш бо ужуражылганы Тываның девискээринге кылып, ук төлевилди улаштыр сайзырадып, кандыг-ла-бир шиитпирни үндүрер деп дугурушкан турган бис» – деп, Б.А. Чесноков чугаалады.

 
«Саян дээрбээ» деп чаа маршруттап кыска үениң дургузунда Сибирьниң аңгы-аңгы регионнарының эң-не онзагай черлеринге четкен туристер хой дөгерери, өреме, саржаг, быштак, ээжегей дээн ышкаш ак чемнерни белеткээри, хөөмей, сыгыт күүселдези, хамнарның алгыштары дээн ышкаш тыва чаңчылдарны со­нуургаткан мастер-класстарга киржир азы көөр аргалыг дээр­зин эксперттер демдег­леп турар.

Россияның өске бу­луңна­рын­да чурттап чо­руур-даа болза, Сибирьниң амыдыралын сонуургаар хамаатыларга аян-чоруктаарынга эптиг байдалды ук төлевилел тургузар. Олар аян-чорук үезинде чүгле Тываны эвес, а Алтайны, Моолду безин көрүп, тус черлерниң чурт­такчы чонунуң амыдыралы-биле таныжар.

«Саян дээрбээ» маршру­дунуң эгелекчилери Тываның төлээлери дээрзин дем­деглээри артык эвес. Крас­ноярск край, Алтай край, Алтай Республика, Хакас Республика, Тыва Республи­ка, Томск, Омск, Кемерово областар дээш Россияның сес региону болгаш Моолдуң УВС биле Завхан деп ийи аймаа «Саян дээрбээ» маршрутче кирип турар.


Возврат к списку