Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываныӊ Баштыӊы Кызылдыӊ чоок-кавызында орук четкизин чаартып, септеп турарын хынаан

Тываныӊ Баштыӊы Кызылдыӊ чоок-кавызында орук четкизин чаартып, септеп турарын хынаан 19.07.2023

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел-биле септеп турар оруктарны Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг боду хынап турар. Объектилерге барып четкеш, подрядчиктер-биле ужуражып, кылдынган ажылдыӊ шынарын көрүп хынап турар. Регионнуӊ баштыӊы Кызыл хоорайныӊ чоок-кавызында оруктарныӊ тудуун бо эрткен хонуктарда хынаан.

Автомашиналарныӊ саныныӊ көвүдээнин барымдаалавышаан, «дугуй кырында турар» республиканыӊ орук инфраструктуразын экижидери кажанда-даа чугула болур дээрзин Владислав Ховалыг демдеглээн. Ынчангаш республиканыӊ эрге-чагыргазы оруктар таарымчалыг болгаш айыыл чок болзун дээш бүгү чүүлдү кызып кылып турар.

 
Ылаӊгыя федералдыг программаларга болгаш төлевилелдерге киржир дээш, улуг күжениишкинни үндүрген, элээн хөй бюджет хөреӊгизин оларныӊ шугуму-биле киириштирип турар. Федералдыг ведомстволар регионнарныӊ ажылдаар темпизин болгаш ажылыныӊ шынарын үнелеп көргеш, хөреӊги үндүрериниӊ дугайында шиитпирни хүлээп алыр. Регионалдыг орук фондузунуӊ дадывырларындан чыып алгаш, республиканыӊ кады акшаландырыышкынга киирер үлүүн берип турар. Ынчап кээрге, бо чылын орук инфраструктуразын чаартырынга республика 1,9 млрд рубль үндүрер.

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел талазы-биле бо чылын 12 орук объектизин, ооӊ иштинде Сүт-Хөл, Кызыл, Каа-Хем, Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Мөӊгүн-Тайга кожууннарда – регионнуӊ беш оруун, Кызылдыӊ чоок-кавызында – чеди орукту нормажыткан байдалче киирер.

Июль 14-түӊ хүнүнде объектилерниӊ техниктиг тала-биле 70 хуузу белен болган. Ус-Бүрен суурже ээр орукту, Кызыл-Мажалык - Аянгаты автомобиль оруунда Улуг-Аянгаты хемниӊ көвүрүүн септеп кылыр ажылдар доозулган. Кызыл-Эрзин-Күрүне кызыгаары, Кызыл - Сарыг-Сеп автомобиль орук участоктарыныӊ септелгези адакталган. Өске орук ажылдары график ёзугаар чоруп турар.

«Тыва Республиканыӊ транспорт системазыныӊ хөгжүлдези» деп республиканыӊ бодунуӊ күрүне программазыныӊ кызыгаары-биле орук инфраструктуразын база нормажыткан байдалче киирер. Тодаргайлаарга, оруктуӊ халдыр кезээн калбартыр, орук кыдыынга улуг сайгылгааннар тургузар, оруктарны асфальтылаар, оруктуӊ оӊгул-чиӊгил черлерин чамаар, көвүрүглүг кежиглерни чаартыр.
Ук программа-биле бо чылын 60 хире ажылды, ооӊ иштинде Р-257 «Енисей» трассада беш объектини болгаш Бии-Хем, Өвүр кожууннарда көвүрүглүг үш кежигни кылыр.

Септеп кылып турар орук объектилериниӊ хөй нуруузу – Кызыл хоорайныӊ чоок-кавызында. Республиканыӊ чурттакчыларыныӊ барык чартык кезииниӊ аргыжып турар оруктары ол. Каменистая, Заречная, Степан Сарыг-оол, Россияныӊ Маадыры Владимир Жога деп кудумчуларда орук септелгези июль ортузунда доозулган. Колхозная кудумчузунда ийи одуруглуг орукту дөрт одуруглуг кылдыр эде чаартып кылыр ажылдыӊ бирги чадазы адакталып турар. Колхозная биле Магистральная кудумчуларыныӊ белдиринде орукту кылып эгелээн. Ол доосту бээрге, Магистральная кудумчузунда транспорт аргыжылгазы чүгээртээр.


Возврат к списку