Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Таӊды биле Каа-Хем кожуунда чаа автоклубтар ажылдап эгелээр

Таӊды биле Каа-Хем кожуунда чаа автоклубтар ажылдап эгелээр 13.07.2023

«Культура» национал төлевилели-биле Тываныӊ ийи кожууну көжүп чоруур хөй ажыл-хүлээлгелиг культура төвүн алган. Амгы үениӊ дугуй кырында клубтарын ада-чурттуӊ ПАЗ автобустарыныӊ баазазынга кылган. Чаа мобильдиг төп эгезинде анаа автобус ышкаш көстүр, ынчалза-даа ооӊ иштин ажык дээр адаанга бүдүн концерт үндүреринге чугула херектиг дерилге-биле шимээн. Кандыг-даа байырлыг хемчеглерни, фестивальдарны эрттирер, кинону безин көргүзүп болур.

Көжүп чоруур культура бажыӊы амгы үениӊ чырыдар болгаш үн каастаар, видео көргүзер техникалар, микрофоннар-биле шиметтинген. Бир эвес электриге коштунар арга чок болза, бодунуӊ генератору бар. Оон аӊгыда, мобильдиг культура төвүн интернетке кожупкаш, көдээ черниӊ көрүкчүлеринге аӊгы-аӊгы культура хемчеглериниӊ онлайн-көрүлдезин көргүзүп болур. Культурлуг хемчеглерге киржир артистерни автоклубтарга олуртуп алгаш, чедирип болур кылдыр кылып каан.

Нижний Новгородта «ГАЗ» заводунга бүдүрген автоклубтарны эрткен чылын Эрзин, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Кызыл кожууннар «Культура» национал төлевилели-биле алган.

Ол кожууннар көдээ культура бажыӊнарыныӊ аразынга республика мөөрейиниӊ тиилекчилери болган. Автоклубтарныӊ ажылдаарынга болгаш ону камныг эдилээринге техниктиг аргаларыныӊ, ажылдаар кадрларыныӊ бар болуру дээрге мөөрейниӊ кол негелделериниӊ бирээзи турган. Кожууннарныӊ культура ажылдакчылары, дугуй кырында клубтар көстүп келирге, боттарыныӊ гастрольдаар программазын элээн делгемчиткен.

Автоклубтар суурларже, арбаннарже, малчыннарныӊ хонаштарынче, уругларныӊ чайгы кадыкшыдылга лагерьлеринче идепкейлиг барып турар. А күзүн дүжүт ажаар кампания үезинде тус черниӊ артистери көдээниӊ ишчилеринге концерттерни үндүрүп турган. Эм шынарлыг аржааннарныӊ девискээринге чайын дыштанып чеде берген улуска культура программазын белеткеп алгаш, ам чоруп турарлар.


Возврат к списку