Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сайгарлыкчы чорук күрүнениӊ деткимчези-биле шуудап турар

Тывада сайгарлыкчы чорук күрүнениӊ деткимчези-биле шуудап турар 10.07.2023

Республикада биче болгаш ортумак бизнес субъектилериниӊ саны өзүп турар. Чыл эгезинде 8051 турган болза, июнь айда 8720 апарган.

Тываныӊ Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлептүр яамызы күш ажыл рыногунда байдалды республиканыӊ Баштыӊы Владислав Ховалыгга илеткээн. Биче болгаш ортумак бизнес ажылында 29 муӊ ажыг кижи ажылдап турар. Тываныӊ экономика адырында дөрт дугаар кижи бүрүзү сайгарлыкчыларныӊ бүдүрүлгезинде хаара туттунган.

Сайгарлыкчылар-биле ажылдап турар улустуӊ саныныӊ өскени рекордтуг көдүрлүүшкүн дээрзин ук яамы онза демдеглээн. Бо чылдыӊ эгезинде сайгарлыкчыларга 25 муӊ кижи ажылдап турган болза, беш ай дургузунда барык 3,2 муӊ хире кижи немешкен. Азы 12,3 хуу четкен. Бүдүн чылдыӊ хемчээли-биле алырга, 29,4 хуу чеде берген.

Тыва 2022 чылда хөй кижини ажылга хаара туткан российжи үш регионнуӊ аразынче кирген. 2023 чылдыӊ эгезинде ажылдап турар улустуӊ саны 120 муӊ кижи, а ажыл чок улустуӊ үлүү 9,6 хуу турган.

Россияныӊ статистика албаныныӊ медээзи-биле алырга, ССРЭ-ниӊ буурап дүшкен үезинден бээр деӊнеп көөр болза, 2023 чылдыӊ январь — март айда, ажылдавайн турар улустуӊ саны — 7,6 хуу эвээжээн, тодаргайлаарга, 15 хардан өрү назылыг ажыл чок улустуӊ саны — 9,4 муӊ кижи.

Сайгарлыкчы чорукту күрүнениӊ талазындан деткип турар, ынчангаш ажылдыг кижилерниӊ саны өзүп турар дээрзин яамы тайылбырлаан. Бодунуӊ сайгарлыкчы ажылын ажыдып алыр күзелдиг улуска дузалап турар. Сайгарлыкчы ажыл-херекти ажыдары, канчаар ажылдаар талазы-биле айтырыгларга халас сүмелерни берип, тренингилерни эрттирип турар. Чаа эгелеп чоруур сайгарлыкчыларга практиктиг дузаны чедирер ажылды системалыг кылдыр тургускан.

Мергежилге өөредир, ажылды тып бээр чер — Кадрлар төвү

Тыва Республика Чонну ажылга хаара тудар төптерни комплекстии-биле чаартыр шенелде төлевилелде киржип турар.

Ажыл чок кижини учетка киирип алгаш, ай санында төлевир шилчидер чер эвес, а кадрлар төвү кылдыр ажылдаары-дыр. Ажыл чок кижи Кадрлар төвүнге чеде бээрге, ону учетка тургузуп алгаш, өске мергежил өөренир курстарны сүмелээр. Кижи бүрүзү бодунуӊ күзели, сонуургалы-биле бир-ле тускай эртемниӊ курстарын өөренип доозуп алырга, ажыл берикчилери-биле дугурушкаш, ажылга киирер. Бир болза хуу сайгарлыкчы ажылды ажыдып алырынга дузалаар.

Чонну ажылга хаара тудар төптер 2022 чылда 10,5 кижини ажыл-биле хандырган дээрзин республиканыӊ Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы медеглээн.


Возврат к списку