Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эмчи дузазын чедирер эгеки чаданың эмчилери бажыӊын хуужудуп алыр эргелиг

Тывада эмчи дузазын чедирер эгеки чаданың эмчилери бажыӊын хуужудуп алыр эргелиг 10.07.2023

Тывада поликлиника, дүрген эмчи дузазыныӊ станциязы, фельшер-акушер пунктузунуӊ эмчилеринге ажыл-албан чериниӊ бажыӊын хуужудуп алырын чөпшээрээн.

Республиканыӊ Чазаа эрткен неделяда чогуур доктаалга өскерилгелерни кииргеш, эмнелге албан чериниӊ бажыӊын бээриниӊ чурумун тайылбырлаан.

Чаӊгыс ол-ла эмнелге черинге 10 чыл дургузунда бирден хөй эвес ставкага ажылдаан кижи албан чериниӊ бажыӊын хуужудуп алыр.

РФ-тиӊ Президентизи кадык камгалалыныӊ баштайгы звенозунда – поликлиникаларның, дүрген эмчи дузазыныӊ станциязының, фельшер-акушер пунктузунуң ажылдакчыларынга регионнар немей социал деткимче хемчеглерни доктаадыр ужурлуг деп даалга берген.

Ооӊ мурнунда республикага ажыл-албан чериниӊ бажыӊын кым-даа хуужудуп болбас турган. Республиканыӊ эрге-чагыргазы эмчилерге ажылындан алган бажыӊын хуужудуп алырын чөпшээрээш, суурларга ажылдаар кадрларны хаара тудуп, эмчилерниӊ өске регионнарже көжүп чоруурун соксадыр деп турар.

Тываныӊ кадык камгалал адырынга 250 хире специалистер чедишпейн турган. Республиканыӊ Чазаа ук берге айтырыгны шиитпирлээри-биле 2021 чылдан тура дээштиг хемчеглерни ап турар.

Чижээ, «Көдээ черниӊ эмчизи», «Көдээ черниӊ фельдшери» программа-биле эмчилерге 1 млн рубль төлевирни, чурттаар оран-саваны, ажы-төлүн уруглар садынга тургузар, коммуналдыг хандырылгалар өртээн төлээр чиигелделерни берип турар. Шак бо хемчеглер үре-түӊнелдиг болган. Тывага 2021 чылда – 34, 2022 чылда – 56 эмчи катап чедип келгеш, ажылдай берген.

Амгы үеде ортумак российжи деӊнел-биле алырга, республика эмчилер-биле хандыртынган-даа болза, көдээ суурларда тускай угланыышкын-биле ажылдаар специалистер чедишпейн турар хевээр.


Возврат к списку