Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Туттурган тыва шеригни солчур даӊзыже киирген

06.07.2023
Тывадан бир шеригни украиннер тудуп алган деп социал четкилерге, мессенджерлерге тарай берген медээге хамаарыштыр тускай хыналданы Республиканыӊ Баштыӊыныӊ тускай шериг операциязыныӊ айтырыгларыныӊ талазы-биле төлээзи Тимур Куулар дарый чоргускан. 

Ол ылап шын медээлерни билип алыры-биле база дээштиг хемчеглерни хүлээп алыр дээш, Камгалал яамызыныӊ төлээлери-биле доп-дораан харылзажып чугаалашкан.

Сайын Иргит деп тыва солдат, шынап-ла, июнь 25-тен тура украиннерге туттурган шериглер аразында деп санадып турары билдинген.

Бистиӊ дайынчывыстыӊ ат-сывын туттурган шериглер солчур даӊзыже киирген дээрзин Тимур Куулар, шериг ведомствозу-биле чугаалашкан соонда, дыӊнаткан. Ону эгидериниӊ талазы-биле айтырыгны РФ-тиӊ Чепсектиг күштериниӊ Кол шериг-политиктиг эргелели киченгээйге алган.

Россия биле Украина туттурган шериглерин өйлеп-өйлеп солчуп турар. Шак ындыг чугула, нарын болгаш шудургу ажылды Камгалал яамызы, Даштыкы херектер яамызы, Федералдыг кижиниӊ эрге-ажыктарыныӊ талазы-биле төлээзи, Кызыл Крест делегей комитеди болгаш бөлүк структуралар кылып чорудуп турар.

Бистиӊ шериглеривисти эгидер дээш канчаар-даа аажок күженип ажылдап турар, ооӊ үре-түӊнели көстүп турар: он-он, чүс-чүс туттурган российжи шериглерни Киевтиӊ чурумунуӊ хайгаарап турар девискээринден өйлеп-өйлеп катап эгидип турар. Оларныӊ шуптузун эмнелге албан черинче чорудуп турар, аӊаа баргаш, олар чогуур эмнээшкинни, психологтуӊ ачы-дузазын ап турарлар.

Шериг албан-чери тыва шеригни катап эгидери-биле ажылдап эгелей берген болганда, ооӊ төрелдериниӊ Москваже баары чугула эвес дээрзин Тимур Куулар демдеглээн.Возврат к списку