Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чуртталга тудуунуң улуг төлевилелдер киржикчилеринге немелде негелделерни киирген

Тывада чуртталга тудуунуң улуг төлевилелдер киржикчилеринге немелде негелделерни киирген 23.06.2023

Тываның Чазаа чуртталга комплекстерин тудары-биле холбашкан улуг инвестиция төлевилелдеринге киржиринче кордап турар тудуг компанияларынга негелделерниң даңзызын калбарткан.

Хөй аалдыг бажыңнар болгаш өске-даа шимчевес өнчү тударынга садыглажылга чокка чер участогун бээриниң негелделерин республиканың Чазаа шыңгыыраткан. ТР-ниң сайыттар кабинеди ооң дугайында доктаалды июнь 20-де хүлээп алган.

Тудуг организациязы дөрт негелдени сагаанда, аукцион чокка черже кордап болур турган: үндүрүглерде өрелери чок, шынчы эвес хандырыкчы реестринде чок, буураашкын чадазында эвес, база инвестор кылдыр бодун бадыткаанда. Чаңгыс аайлаан ниити негелделер тудуг ажылдарының хуусаазын узадып азы ара доктаадыптары, шынарының кудузу, өртек-үнезиниң улуу, тудугжуларның дезе бээри дээн ышкаш, дыка хөй харыысалгалардан камгалаттынмаанын эрткен чылдарның арга-дуржулгазы көргүскен.

Ынчангаш Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, юристер тудуг организациязынга немей бир параметр – шилилдени чазыптарындан камгалаар дээштиг негелдени даңзыже киирген. Аңаа дүүштүр, инвесторнуң активинде ийиден эвээш эвес боттандырган улуг төлевилелдер, азы тудугда стажы 3 чылдан хөй, база ажыглалче киирген чуртталга болгаш өске-даа тудугларының хемчээли 3 муң дөрбелчин метрден хөй болур ужурлуг.

Бөгүнде Тывада дыка хөй чуртталга бажыңнары туттунуп турар. Кызылда чүгле “Мөңгүн” чуртталга комплекизинге 150 муң ажыг дөрбелчин метр ниити шөлдүг, хөй аалдыг 38 бажыңны тудар. Ол дээрге бүдүн 2022 чылда туткан хөй каът база хуу чуртталга бажыңнарының шөлүнден безин көвей болуп турар.


Возврат к списку