Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мөчээн уругнуң өг-бүлезинге дузаны кадар

Тывада мөчээн уругнуң өг-бүлезинге дузаны кадар 21.06.2023

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Кызылдың төвүнге мөчээн уругнуң өг-бүлезинге бүгү талалыг дузаны көргүзерин бодунуң блогунда дыңнаткан. Оон аңгыда бүгү Россияның Аныяктар хүнүнге тураскааткан Арат шөлүнге планнаан хемчеглерни өске шөлдерге эрттирер. Республиканың удуртукчузу корум-чурум камгалаар территориалдыг органнар удуртукчулары-биле хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң хемчеглерин экижидерин чугаалажыр. Губернатор хоорайның хөй-ниити черлеринге айыыл чок болгаш таарымчалыг дыштанылганы хандырар дээштиг хемчеглерни алырын найысылалдың эрге-чагыргазындан негээн.

Мөчээн уругнуң өөнүң ээзи, Тываның күрүне университединиң инженер-техниктиг факультединиң доозукчузун ажылга тургустунарынга деткимчени көргүзер. Аныяк өг-бүлениң бир харлыг оглунга уруглар садынга олутту бээр.

Кем-херек үүлгедиинге каразыттырган кижи психодиспансер учедунда турар болганда, губернатор чазактың социал адырынга психоневрологтуг албан черлериниң, ылаңгыя ниитилелге онза айыылды тургузуп болур кижилерни тодарадырда, корум-чурум камгалаар структуралар-биле ажылынга анализти кылыр даалганы берген. Тываның Баштыңы Дээди Хуралдың депутаттарындан ол айтырыгны башкарарынга чогуур хоойлужудулга инициативазын ажылдап кылырынга дузалажырын дилээн.

Социал адыр айтырыгларын удуртуп турар вице-премьер Орлан Сарыглар мөчээн уругнуң Сүт-Хөл кожуунда чурттап турар авазы-биле харылзашкан. Чазак мөчээн кижини төрээн черинге чедирер база орнукшудар талазы-биле айтырыгларны бодунда алганын Сарыглар дыңнаткан. Мөчээн аныяк уругну Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин суурга ажаар.

Владислав Ховалыг чурттакчы чон полицияның ажылында чамдык чүүлдерни шын шүгүмчүлеп турарын айыткан:
- Бир дугаарында, дежурный кезээнче долгаарының бергезин. Дыка хөй кижилер аар кем-херектерни болдурбайн барып болур корум-чурум үрээшкиннерниң дугайында дыңнадыксаза-даа, долгап алыры азы бодунуң дыңнадыын чедирери дыка берге. Патруль-пост албанының ажылдакчыларының дежурныйлаашкында база айтырыг бар. Чон ооң мурнунда патрульдаан ажылдакчыларны бо-ла көрүп болурун бижип турар.

Губернатор бодунуң оралакчызы - вице-премьерниң албан-хүлээлгезин күүседип турар Виталий Бартына-Садыдан база Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оолдан хоорай төвүнге хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун күштелдирер хемчеглерни шуут өскертирин негээн.

Бо чоокку үеде корум-чурум камгалаар адырның удуртукчулары ниитилелде кем-херек үүлгедиишкиннерин чавырылдырар планның регионда боттандырып турар айыыл чок чоруктуң хемчеглерин ниитизи-биле экижидер айтырыгларны хандыр сайгарып чугаалажыр.


Возврат к списку